Mixail Lermontov

Yelkənşeiri.

Azərbaycan dilinə 4 tərcümə variantı

 

М. Ю. Лермонтов

Парус

 

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!..

Что он ищет в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?..

 

Играют волны – ветер свищет,

И мачта гнется и скрипит…

Увы? Он счастья не ищет

И не от счастья бежит?

 

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой…

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой?

 

 

Yelkən

 

1.           Məmməd Rahimin tərcüməsi  (1948)

 

Mavi dumanlıqda, tutqun sularda

Ağarır dənizdə tənha bir yelkən,-

Nə arar o qərib, uzaq diyarda?

Neçin ayrılmışdır öz vətənindən?

 

Dalğalar oynaşır, vıyıldayır yel,

Dor da cırıldayır, az qalır sına…

Heyhat! - aradığı səadət deyil,

Nə də səadətdən qaçır bir yana!

 

Altında şəfəqli  sular oyanıq,

Üstündə günəşdən zərli şüalar:-

Fırtına axtarır üsyankar qayıq,

Sanki fırtınada asudəlik var.

 

2. Hüseyn Arifin tərcüməsi (1977)

 

Mavi dənizdəki dumanlıqlarda

Bir yelkən ağarır, bir qərib yelkən…

Nədir aradığı, uzaq diyarda?

Niyə didərgindir öz ölkəsindən?

 

Ləpələr oynayır, külək açıb dil,

Əyilir dor ağacı, yaman kökdədir.

Əfsus o, səadət eşqində deyil,

Nə də səadətdən qaçıb yan gedir.

 

Altında şəfəqdən işıqlı zolaq,

Üstündə günəşdən qızıl naxışlar.

Fırtına axtarır, fırtına ancaq

Guya fırtınada bir rahatlıq var.

 

3. Eyvaz Borçalının tərcüməsi (1988)

 

Ağarır bir tənha yelkən

Dənizin mavi çənində!..

Nə axtarır uzaq eldə?

Nə itirib Vətənində?

 

Dalğa qopub, yel əsdimi

Dor əyilir - himə bənddir.

Əfsus, onun nə gəzdiyi,

Nə qaçdığı səadətdir!

 

Altda mavi şırnaq üzür,

Üstdə - qızıl, zər şüalar.

Havalanıb tufan gəzir,

Guya onda rahatlıq var!

 

4. Mahir Qarayevin tərcüməsi (1991)

 

Göy dənizin dumanında

Tənha bir yelkən ağarır!..

Yad  eldən o nə ummada?

Nədən atmış öz diyarın?..

 

Dor gərilib zağ-zağ əsir,

Günəş səpir öz zərini…

Tufan gəzir coşqun qayıq,

Tufanda dinclik var kimi!