Tərcüməşünaslıq üzrə biblioqrafiya: nəzəriyyə və tarix

(1920-2009)

 

A

 

 1. Abasov Ə., Əhmədov Ə. Unudulmuş cəbhə («Ədəbiyyat müntəxabatı» kitabındakı tərcümələr haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1935, 1 mart.

 2. Abbasov Ə.  «Foma Qordeyev»in  Azərbaycan  dilinə  tərcüməsi haqqında. «Ədəbiyyat qəzeti», 1938, 24  mart.

 3. Abbasov Ə. «Yevgeni Onegin»in Azərbaycan dilinə  tərcüməsi haqqında. «Ədəbiyyat qəzeti», 1937, 8 sentyabr.

 4. Abbasov Ə. Belə tərcümə yaramaz (S.Şedrinin «Pampadurlar və pampadurşalar» əsərinin tərcüməsi haqda). «Ədəbiyyat qəzeti», 1938, 24 iyun.

 5. Abbasov Ə. Bir daha tərcümə haqqında (A.P.Çexovun «Kaştanka» əsərinin tərcüməsi haqqında). «Kommunist», 1935, 15 dekabr.

 6. Abbasov Ə. Bir tərcümə haqda (H.Səmədzadənin tərtib etdiyi «Ədəbiyyat müntəxəbatı» kitabında Puşkin dramının tərcüməsi haqda). «Ədəbiyyat qəzeti», 1938, 10 may.

 7. Abbasov Ə. Bədii tərcümələrin  keyfiyyəti  haqqında. «Kommunist», 1935, 14 oktyabr.

 8. Abbasov Ə. Tərcümə məsələlərinə dair bəzi  qeydlər. «Ədəbiyyat qəzeti», 1951, 26 sentyabr.

 9. Abbasov Ə. Tərcümə cildini dəyişir (Yassinskinin Əvəz Sadıqov tərəfindən tərcümə edilmiş «İnsan cildini dəyişir» kitabı haqqında). «Ədbiyyat qəzeti», 1936, 1 may.

 10. Abbasov Ə. Tərcüməçilər, tərcümə  və  tənqidçilər. «Ədəbiyyat qəzeti», 1935, 12 mart, aprel.

 11. Abbasova Məlahət. Mürəkkəb sözlərin tərcümədə verilməsi yolları // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. - S.149-150.

 12. Abbasov İlham. Dost (Tərcüməçi-publisist İ.Peçenev haqqında). «Azərbaycan», 2002, № 9, s. 154-161.

 13. Abasquliyev T. İngilis atalar sözləri və onların azərbaycanca və rusca qarşılıqları / Tofiq Abasquliyev - Bakı: Elm, 1981. - 352 s.

 14. Abasquliyev T. İngilis ismi fellərinin bəzi üslubi xüsusiyyətləri və onların Azərbaycan dilinə tərcüməsi / Tofiq Abasquliyev // Metodika və Dilçilik 1-ci burax. - Bakı: Elm, 1971. - 128 s.

 15. Abasquliyev T. İngiliscədən Azərbaycan dilinə tərcümənin qrammatik əsasları / Tofiq Abasquliyev.- Bakı: Elm, 1971. - 144 s.

 16. Abdul Ə. «Dağıstan qartalları» (N.Polkanovun eyniadlı romanının Azərbaycan dilinə tərcüməsi haqqında). «İnqilab və mədəniyyət» 1929, № 3, s.58.

 17. Abdulla A. Bədii tərcümənin bəzi məsələləri. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1973, 14 iyul.

 18. Abdulla A. Qardaşlıq körpüsü (Sabah Bakıda Azərbaycan ədəbiyyatını rus dilinə və ölkəmizin başqa xalqlarının dillərinə çevirən tərcüməçilərin seminar-müşavirəsi başlanır). «Kommunist», 1985, 9 iyun.

 19. Abdullayeva Aytən. Şifahi ədəbiyyat və folklor tərcüməsinin xüsusi problemləri // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın materialları: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 234-235.  

 20. Abdullayeva C.  Bədii tərcümə və alman dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə zamanı ortaya çıxan bəzi məsələlər. Dilçiliyin və dillərin tədrisinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfransın maierialları (9-10 noyabr 2007). Bakı, «ADU nəşriyyatı» MMC, 2007, s. 260-270

 21. Abdullayeva F. Tərcüməçi və dilmancların etik qaydaları haqqında // Tərcümə və Transmilli Proseslər Beynəlxalq konfransın materialları: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 24-25.

 22. Abdullayeva Fialə. Qeyri-dil ünsiyyət vasitələrinin tərcümədə rolu. Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri, 2004/4. Bakı, 2004, səh.32-38.

 23. Abdullayeva Fialə. Tərcüməçinin kompüterdən istifadə imkanları. Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri,  2004/5, Bakı, 2004, səh.14-16.

 24. Abdullayeva Fialə. Sinxron tərcüməçi hazırlığı təcrübəsindən. Azərbaycan Dillər Universitetinin «Elmi Xəbərlər»i, №7, Bakı, 2006, səh.31-34.

 25. Abdullayeva F.On ethical rules of translators and interpreters // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın materialları: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 34-40.  

 26. Abdullayeva İ. Bədii tərcümə və  alman dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə zamanı ortaya çıxan bəzi məsələləp: Beynəlxalq Elmi konfransın materialları.(9-10 noyabr 2007). - Bakı: ADU MMİ, 2007. - S.26-270

 27. Abdullayev A. A.S. Puşkinin əsərləri Azərbaycan dilində. «Azərbaycan», 1955, № 8, s. 155 - 160.

 28. Abdullayev Ə. Tərcümə haqda bəzi düşüncələr / Əfqan Abdullayev // Xəzər Xəbər. - 1998. - № 56. - s. 9.

 29. Abdullayev Ə. Bir tərcümə haqqında (N.A. Nekrasovun  «Şaxta - çovğun, qırmızı burun» poemasının  Ə. Tələt tərəfindən  tərcüməsi haqqında). «Kommunist», 1952, 29 oktyabr.

 30. Abdullayev Əfqan. Universitetlərdə tərcümənin yaxın gələcəkdə perspektivləri // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. - S. 38-40.

 31. Abdullayev C. Qorki  Azərbaycan dilində. «Azərbaycan  gəncləri», 1958, 28 mart.

 32. Abdullayev Sərxan. Bəzi ictimai-siyasi terminlərin gerçəklik dəyərlərinə uyğunluğu və onların tərcüməsi haqqında //Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın materialları: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. - S.160-164.

 33. Abuzərli Sevda. Emosionallığı artıran dil koloritinin tərcümə yolları // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın materialları: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 115-116.  

 34. «Abidos gəlini» poeması Azərbaycan dilində. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1957, 21 dekabr.

 35. Acalov Abbasş Bədii tərcümənin bəzi məsələləri //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1973. – 14 iyul.

 36. Adeylgeyn İrina. 90-cı illər polyak nəsrində postmodernizm, «posttravmatik» tərcümə kimi /T.e.: Əsəd Cahangir //Azərbaycan.-, 2002, № 6. - s.146-147.

 37. Ağayev Ə. Bir tərcümə haqqında. (İ.S. Turgenevin «Ovçunun xatirələri» hekayələr  kitabının  azərbaycanca  tərcüməsi haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1952, 22 yanvar.

 38. Ağayev Ə. Bədii tərcümələrin yüksək  keyfiyyətin uğrunda. «Ədəbiyyat qəzeti», 1951,15, 22 aprel.

 39. Ağayev Ə.  «Taras Bulba»nın  tərcüməsi  haqqında. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1956, 19 mart.

 40. Ağayev Ə. «Oğul» poemasının tərcüməsi haqqında (P.Antokolskinin eyniadlı poemasının Ə.Tələt tərəfindən tərcüməsi haqqında). «Ədəbiyyat qəzeti», 1947, 30 iyun.

 41. Ağayev Ə. Yüksək keyfiyyətli bədii tərcümə uğrunda («Otello» Ə.Cavadın tərcüməsində). «Ədəbiyyat qəzeti» 1937, 31 yanvar.

 42. Ağayev Ə. Lermantov və Azərbaycan. «Ədəbiyyat qəzeti», 1939, 3 oktyabr.

 43. Ağayev Ə. Oktyabr poeması. (V. Mayakovskinin «Yaxşı» poemasının azərbaycanca tərcüməsi haqqında). «Ədəbiyyat qəzeti», 1950, 17 oktyabr.

 44. Ağayev Ə. Puşkin davamçısı (M.Y.Lermantov haqqında). «Ədəbiyyat qəzeti», 1938, 1 avqust.

 45. Ağayev Ə.N. A. Nekrasovun əsərləri  Azərbaycan  dilində. «Ədəbiyyat qəzeti», 1952, 27 dekabr.

 46. Ağayev Z. Məsələnin bəzi cəhətləri haqqında (Orijinaldan tərcümə haqqında). «Kommunist», 1983, 19 noyabr.

 47. Ağayev Z. Oxucu qarşısında borc (Orijinaldan edilmiş tərcümələrin vacibliyi haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1973, 13 yanvar.

 48. Ağayeva Firəngiz. Nitq etiketlərinin tərcüməsi problemləri // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. - S. 42-43.

 49. Ağamalıyev  Ə.  «Onikilər». (A.Blokun eyni  adlı  poemasının Azərbaycan dilinə tərcüməsi haqqında). “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1972, 28 oktyabr.

 50. Ağamirov M. Xalqlar arasında qüdrətli ünsiyyət vasitəsi (Respublikada tərcümə və tərcüməçilik problemi haqqında müzakirənin davamı). «Kommunist», 1981, 17 anrel.

 51. Ağazadə N. Heyne Azərbaycan dilində. «Ədəbiyyat qəzeti», 1939, 1 noyabr.

 52. Axundov A. Heyne Azərbaycan dilində (H. Heynenin «Seçilmiş əsərləri» kitabı haqqında). «Azərbaycan», 1959, № 9.

 53. Axundova Elmira. Tərcümə sənəti: problemlər, mülahizələr. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1989, 8 sentyabr.

 54. Allahverdiyeva E. Dəqiqlik, yoxsa yaxınlıq? (Tərcümə problemləri). «Ulduz», 1987, № 3, s.54-56.

 55. Allahyarova Sevda. Tərcümə və mədəniyyətlərarası münasibətlər // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 164.  

 56. Alməmmədov A.A. M.  Qorki Azərbaycan dilində. «V.İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji  İnstitutunun  əsərləri». Dil - ədəbiyyat  sektoru. Bakı, 1959,  7 - ci cild, s. 120 - 125. Xülasəsi rus dilində.

 57. Antokolski P., Pançenko P. Bu hələ  başlanğıcdır. (Azərbaycan yazıçılarının  əsərlərindən  etdikləri öz tərcümələri haqqında). «Ədəbiyyat qəzeti», 1937, 18 may.

 58. Araslı Nüşabə. Nizaminin türkcə tərcümələri. («Tərcümə sənəti. Məqalələr məcmuəsi» kitabından). Bakı, «Elm», 1990, s. 304-314.

 59. Arzular, təkliflər (Bədii tərcümə haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1967, 20 may.

 60. Arzumanov V. «Daşa dönmüş şəhər» (Almaniya Demokratik Respublikasında «Folk und Velt» nəşriyyatı tərəfindən eyni ad altında buraxılmış Azərbaycan nağıllarının çap edilməsi haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1976, 7 avqust.

 61. Arzumanov V. «Yeddi gözəl»in almancaya tərcüməsi (N.Gəncəvinin anadan olmasının 840 illiyi münasibətilə). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1981, 25 sentyabr.

 62. Arzumanov V. Qardaşlıq töhfələri (Litva və Latviyada Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin çap edilməsi haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1971, 23 oktyabr.

 63. Arzumanov V. Tərcüməçilərin konfransı (Vilnüs şəhərində keçirilmiş lituanist-tərcüməçilərin beynəlxalq konfransında Azərbaycan yazıçılarının iştirakı). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1976, 10 yanvar.

 64. Arif M. «Zəmanəmizin qəhrəmanı» (M.Y.Lermantovun Ə.Qərib tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş eyniadlı əsəri haqqında. Məqalə «Fira» təxəllüsü ilə dərc olunmuşdur).  «İnqilab və mədəniyyət», 1928, № 5, s.43-44.

 65. Arif M. «O tayda» (Viktor Kinin eyniadlı romanı haqqında). «Kommunist», 1929, 27 iyun.

 66. Arif M. Aleksandr Sergeyeviç Puşkin. «İnqilab və mədəniyyət», 1929, № 6, s. 17-21.

 67. Arif M. Anton Pavloviç Çexov (silsilə məqalələr). İlk dəfə  «İnqilab və mədəniyyət» jurnalının 1929-cu il 7-8-ci nömrələrində dərc edilmişdir. Bax: M.Arif. Seçilmiş əsərləri, üç cilddə, Bakı, 1970. s.272.

 68. Arif M. Bədii tərcümə. «Ədəbiyyat  və incəsənət», 1954, 10 iyul.

 69. Arif M. Bədii tərcümə. Arif M. « Ədəbi - tənqidi  məqalələr» kitabı. Bakı, Azərnəşr, 1958, s. 269-293: Seçilmiş əsərləri üç cilddə, 1- ci cild. Bakı, Azərbaycan SSR EA Nəşriyyatı, 1961, s. 340 - 360.

 70. Arif M. Qardaş sovet xalqları ədəbiyyatı Azərbaycan dilində. «Kommunist», 1954, 18 aprel.

 71. Arif M. Qorki və Azərbaycan ədəbiyyatı (Tərcümə problemi). «Ədəbiyyat qəzeti», 1946, 4 aprel.

 72. Arif M. Kapitan qızı (Puşkinin «Kapitan qızı» əsərinin Azərbaycan dilində nəşr olunması münasibətilə). «İnqilab və mədəniyyət», 1928, № 11-12, s.72-73.

 73. Arif M. Lermantov və Səhhət. «İnqilab və mədəniyyət», 1939, №10-11, s. 42-48. Bax: Arif M. Seçilmiş əsərləri, 3 cilddə, 3-cü cild. Bakı, 1970, s.321-329.

 74. Arif M. Nizami əsərlərinin tərcüməsi məsələsinə dair. «Nizami», 2-ci kitab. Bakı, Azərnəşr, 1940, s.137-145.

 75. Aslanov Vaqif. «Kitabi-Dədə Qorqud» ingilis dilində //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1975. - 22 mart

74.      Azərbaycanca-ingiliscə lüğət. / O. Musayev,  M. Panahi, A. Qarayev, E. Haciyev, T. Abasquliyev, İ.Rustəmov, İ. Musayev. - Bakı: Azərb. Döblət Dillər İnstitutu nəşriyyatı, 1998. - 641 s.

 1. Azərbaycanca-ingiliscə lüğət. / O. Musayev, T. Abasquliyev və başq.. - Bakı: Azərnəşr nəşriyyatı, 1996. - 623 s.

 2. Azərbaycanca-İngiliscə Lüğət. A - Z. - Bakı: Şərq-Qərb, 2005. - 896 s.

 3. Azərbaycanca-İngiliscə tibb lüğəti = Azerbaijani-English Medical Dictionary / O. Abdullayev . - Bakı: Nurlan, 2002. - 416 s.

 4. Azərbaycanca-ingiliscə-rusca kimya, kimya texnologiyası, neft və qazın emalına dair lüğət (İngilis və Rus terminlərinin say göstəricisi ilə) / R. Rəxşanlı, N. Verdizadə, Y. Çepervi, R. Rəxşanlı. - Bakı: Çıraq nəşriyyatı, 2004.- 478 s.

 5. Azərbaycanca-ingiliscə-rusca tibbi danışıq kitabı / M. Nəsibov., Z. Salahov. - Bakı:İsmayıl, 2002 .- 312 s.

 6. Azərbaycanca-rusca lüğət. Dörd cilddə. - Bakı: Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2006. - 896 s. -

 7. Azərbaycan KP MK Respublikada tərcümə işinin vəziyyəti və onu yaxşılışdırmaq tədbirləri haqqında qərar qəbul etmişdir //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1983. - 13; 20 may

 8. Azərbaycan çoxdilli ünsiyyətin inkişafı  tədbirlər planı (Yeni qlobal kontekstdə Azəpbaycanda təpcümə, dilmanclıq və terminologiyanın gələcək persaektivlərinə həsr olunmuş konfrans materialları) - Bakı: Azərnəşr, 2001. - 208 s.

 9. Azərbaycan bədii ədəbiyyatı rus dilində. «Yeni yol», 1937, 6 yanvar.

 10. Azərbaycan KP MK respublikada tərcümə işinin vəziyyəti və onu yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında qərar qəbul etmişdir. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1983, 20 may.

 11. Azərbaycan KP MK-da (Respublikada tərcümə işinin vəziyyəti və onu yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında Azərbaycan KP MK-nın qərarının şərhi). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1983, 13 may.

 12. Azərbaycan nağılları rus dilində çıxacaqdır. «Ədəbiyyat qəzeti», 1939, 26 iyul.

 13. Azərbaycan poeziyası antalogiyası («Azərbaycan poeziyası antalogiyası» kitabının rus dilinə tərcüməsi haqqında). «Gənc işçi», 1937, 2 avqust.

 

B

 

 1. Babayev Adil. Bədii tərcümə yaradiciliq işidir //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1964. – 14 noyabr.

 2. Babayev Adil. Tərcümə: etnopsixoloci; etnolinqvistik amillər // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. - S.61 -62.

 3. Babayev Cəmil. Linqvistik terminlərin Azərbaycan dilində verilməsinə dair // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri, 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. - S. 147.

 4. Babayev Nizaməddin. Klassiki tərcümə edərkən. «Bakı», 1981, 28 avqust.

 5. Babayev Oktay. Azərbaycan nəsrinin rus dilinə tərcüməsinin bəzi xüsusiyyətləri. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı -  1972.  

 6. Babayev Sayadulla. Tərcümənin fonosemantik aspektinə dair // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın materialları, 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 82-83.

 7. Babayev H.  V.V.Mayakovskinin  əsərlərinin  Azərbaycan tərcümələri. H. Babayev. Rusiya və Azərbaycanın  ədəbi dostluğu. Bakı, Uşaqgəncnəşr, 1958, s. 56 - 68.

 8. Babayeva Nazlı. Azərbaycan poeziyasının milli xüsusiyyətləri və tərcümə problemləri (1960-1980). Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı - 1978.  

 9. Babullaoğlu Səlim. «Kənar göz ilə…».1997-2004-cü illərdə Azərbaycanda tərcümə işinin vəziyyəti (Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin XI qurultayı üçün məruzə). «Dünya ədəbiyyatı» dərgisi, 2004, may.

 10. Bağırov M. A. «Aşıq Qərib» dastanı rus  dilində. (Rus və Azərbaycan  ədəbi əlaqələri  tarixindən).

 11. Bağırov Ə.  L. N. Tolstoyun  uşaq  əsərlərinin  Azərbaycan dilinə  ilk tərcümələri. Azərbaycan  ədəbiyyatı məsələləri. Bakı, Azərbaycan SSR EA Nəşriyyatı, 1964, s. 175 - 198.

100.    Bağırov Ə.  L. N. Tolstoyun əsərləri Azərbaycan dilində. «Azərbaycan», 1963, № 5, s. 179 - 186.

101.    Bağırov Ə. Rus dramaturgiyasından Azərbaycan  dilinə  ilk tərcümələr. «Azərbaycan SSR EA Xəbərləri», İctimai  elmlər seriyası, 1965, № 5, s. 83 - 91. Xülasəsi rus dilində.

102.    Bağırova S.A. Çoxdilli terminoloci lüğətlərin ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə üsulları. Müasir dilsiliyin problemləri (dil əlaqələri). II Beynəlxalq elmi konfrans (22-23 noyabr 2007-ci il. Bakı, Azərbaycan). Bakı, «Kitab aləmi», 2007, s. 164-166.

103.    Baxşəliyev M. Nailiyyətlərimizlə bərabər (Azərbaycan poeziyası erməni dilində) «Azərbaycan», 1989, № 5, s. 166-168.

104.    Barsuk R.Y. və b. İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə vəsaiti. Qiyabiçilər üçün. Bakı, Azərtədrisnəşr, 1966, 70 s.

105.    Bayatılarımız rus dilində (SSRİ Yazıçılar İttifaqı nəzdindəki bədii tərcümə və azəri ədəbiyyatı şuralarının birgə iclasında Moskvada V.Qafarovun tərcüməsi ilə nəşr olunmuş «İncilər mücrüsü» kitabının müzakirəsi haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1969, 28 iyul.

106.    Bayram Tofiq. Tərcüməçidən (A.S.Puşkinin «Motsart və Salyeri» faciəsi haqqında). «Azərbaycan», 1987, № 3, s. 100.

107.    Bayramov Q. İnversiyanın tərcümədə ifadə olunması (Xarici dildən Azərbaycan dilinə və əksinə tərcümə məsələləri) //Azərbaycan məktəbi. - 1973. - №9. - S.43-46.

108.    Bayramov Q. İnversiyanın tərcümədə ifadə olunması (Xarici dildən Azərbaycan dilinə və əksinə tərcümə məsələsi). «Azərbaycan məktəbi», 1973, № 9, s. 43-46.

109.    Bayramov Qılıncxan. Bir əsərin uğursuz tərcüməsi (V.Kocevnikovun «Qılınc və qalxan» romanının  tərcüməsi haqqında) //Bakı. - 1981. - 15 iyul

110.    Bayramova Güllü, Hacıyeva Aygün. Realilərin tərcümə prinsipləri; C.M.Freyzerin «Fləşmən» və «Qırmızı dərililər» əsəri əsasında // Elmi xəbərlər (ADU). -2005. -№5. -S. 92-94.

111.    Behbudov S. Mütərcimdən (1923). Azərbaycan MEA-nın Əlyazmaları İnstitutunun arxivi, arx. 35, Q-27 (526). (1923-cü ildə Salman Mümtaz Cuvarlının köməkliyi ilə İsmayıl bəy Qutqaşınlının «Rəşid bəy və Səadət xanım» əsərini Səlim Behbudova tərcümə etdirib, özü də tərcümeyi-hal yazmışdır. Təssüf ki, tərcümə çap olunmamışdır. Bax: Ə.Mirəhmədov. Azərbaycan ədəbiyyatına dair tədqiqlər. Bakı, 1983.

112.    Beynəlmiləl sözlər lüğəti /Tərtib edənlər: N.Məmmədov və Ü..Məmmədova / Red.: Z.Ağayev. -Bakı: Şirvannəşr, 2005. -106 s.

113.    Beynəlxalq turizim texnoloji terminlərinin izahlı lüğəti (İngiliscə - Azərbaycanca) / S. Rəhimov, C. Məmmədov. - Bakı: Mütərcim, 2003. - 208 s.

114.    Beş qitənin oxucularına (İngilis, ispan, alman və polyak dillərində nəşr olunan «Sovetskaya literatura» curnalı dekabr nömrəsinin dörd buraxılışı bütünlüklə müasir Azərbaycan ədəbiyyatına həsr edilmişdir). «Bakı», 1970, 28 yanvar.

115.    Bədii tərcümə  yaradıcılıqdır. «Ədəbiyyat  və  incəsənət», 1967, 29 aprel.

116.    Bədii tərcümə yaradıcılıq işidir. «Ədəbiyyat  və incəsənət», 1958, 6  sentyabr.

117.    Bədii tərcümə problemlərinə dair müşavirə. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1975, 8 mart.

118.    Bədii tərcümə. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1953, 30 may.

119.    Bədii tərcümə: vəziyyəti və vəzifələri. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı İdarə Heyətinin plenumu. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1985, 11 yanvar.

120.    Bədii tərcümə: orijinala sədaqət, yüksək keyfiyyət. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1975, 15 mart.

121.    Bədii tərcüməyə diqqət (Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı İdarə Heyətinin geniş plenumu). «Kommunist», 1967, 27 aprel.

122.    Bədii tərcümənin  keyfiyyətini  yaxşılaşdırmalı. «Kommunist», 1955, 20 mart.

123.    Bədii tərcümənin  keyfiyyətini yüksəltməli. «Kommunist», 1951, 20 dekabr.

124.    Bədii tərcümənin  müasir problemləri haqqında. «Azərbaycan», 1967, № 7, s. 137 - 140.

125.    Bədii ədəbiyyatın  tərcüməsi mühüm dövlət  işidir. «Təbliğatçı», 1952, № 1, s. 39 - 45.

126.    Bədəlbəyli Ə. O, həm də gözəl tərcüməçi idi (C.Cabbarlı haqqında). Ədəbiyyat qəzeti, 1934, 30 iay.

127.    Bədəlov E.  Şairin əsərləri Azərbaycan  dilində. (M. Lermontov haqqında). «Bakı», 1964, 15 oktyabr.

128.    Bəhman Mirzə. Maşın tərcüməsi sisteminin təqdimat mərasimi keçirildi (Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə BMT İnkişaf Proqramının birgə himayədarlıq etdikləri «Dilmanc maşın tərcüməsi sistemi»nin təqdimat mərasimi haqqında). «Azərbaycan», 2006, 14 aprel.

129.    Bənnayeva Vəfa. Tərcümə və mədəniyyət // Tərcümə və Trans-milli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 165-166.  

130.    Bəşir Ə. «Ərəfə» romanı  Azərbaycan dilində.  «Ədəbiyyat və incəsənət», 1954, 20 fevral.

131.    Brisse Anni. Tərcümə yeni dünya düzənində.Tərcüməçinin vəzifələrinə yeni bir nəzər. "Tərcümə və transmilli proseslər" mövzusunda Bakıda keçirilən (14-15 aprel 2005) beynəlxalq konfransda çıxış.

 

C

 

132.    Cabbarlı C. Tərcümə məsələsinə əhəmiyyət verilməlidir. «Kommunist», 1926, 19 yanvar.

133.    Cabbarova Arzu. Törəmə rəng adları və onların alman dilindən Azərbaycan dilinə tərcmə yolları // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S.120-121.

134.    Cahanbaxş  C. «Ağcaqayın». (M. Bubennovun eyni adlı romanının  azərbaycanca tərcüməsi  haqqında). «Ədəbiyyat qəzeti», 1951, 17 mart.

135.    Cahanbaxş C. «Yenilməz insanlar». (B. Qorbatovun eyni  adlı  povestinin  azərbaycanca tərcüməsi  haqqında). «Ədəbiyyat qəzeti», 1947, 30 iyun.

136.    Cahanbaxş C. «Fırtınadan  doğulmuşlar» haqqında. (N. Ostrovskinin  eyniadlı  romanının  azərbaycanca tərcüməsi haqqında). «Azərbaycan gəncləri», 1953, 21 avqust.

137.    Cahanbaxş C. Bir tərcümə haqqında. «Ədəbiyyat qəzeti», 1947, 12 mart.

138.    Cahanbaxş C. M. Qorkidən etdiyim  tərcümələr  haqqında. «Kirovabad kommunisti», 1958, 27 mart.

139.    Cahangir Əsəd. «Öylə bir tərcümə ki…» (Son illər meydana çıxan ədəbi-bədii tərcümələr haqqında qeydlər) //Azərbaycan. - 2006. - №6. - S.150-159

140.    Cahangirov F. İngilis dilində perfekt zamanlar sistemi və onun Azərbaycan dilində ifadəsi: Avtoreferat.- Bakı: BDU, 2000. - 26 s.

141.    Cavad Ə.  M.Y.Lermantovun tərcümeyi-halı. Bax: Lemantov. Zəmanəmizin qəhrəmanı, Bakı, 1929, s.3-10.

142.    Cavad Ə. Tərcümə üzərində necə çalışıram (Ş,Rustavelinin «Pələng dərisi geymih pəhləvan» poemasının tərcüməsi  üzərində iş haqqında). «Kommunist», 1936, 23 noyabr.

143.    Cavadova Sevda. «Mazepa»nın poetik tərcümə xüsusiyyətləri //Tərcümə və Transmilli Proseslər Beynəlxalq konfransın materialları: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. - S.237-240.

144.    Cəbiyev R. Tərcüman (Azərbaycan yazıçılarının əsərlərinin rus dilinə tərcüməçisi İ.Peçenov haqqında). «Azərbaycan gəncləri», 1971, 8 iyul.

145.    Cəfər M. Klassika və müasirlik (Respublikada klassik irsin tərcüməsiinə az yer verilməsi və yeni tərcüməçi kadrların yetişdirilməsi haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1979, 10 avqust.

146.    Cəfər M. Musiqi, şer və məhəbbət (Şekspirin «12-ci gecə» pyesi M.İbrahimovun tərcüməsində). «Ədəbiyyat qəzeti», 1946, 1 may.

147.    Cəfərzadə Ə. «Gənc qvardiya» romanı Azərbaycan dilində  (A. Fadeyevin eyni adlı əsərinin  tərcüməsi haqqında). «Azərbaycan», 1954, № 8, s. 136 - 143.

148.    Cəfərov A., Həsənov T., Nəsiboğlu V. Yararsız tərcümələr. (A. Allegin «İşgəncəli  istintaq», V. Yanin «Çingiz xan», E. Heminqueyin «Əlvida silah» əsərlərinin  azərbaycanca tərcümələri haqqında). «Kommunist», 1961, 25 noyabr.

149.    Cəfərov C. Stendal Azərbaycan dilində. «Ədəbiyyat qəzeti», 1937, 27 avqust.

150.    Cəfərov M.C. Musiqi,  şer  və məhəbbət. (V. Şekspirin  «12-ci gecə» pyesinin  azərbaycanca  tərcüməsi və tamaşası haqqında). «Ədəbiyyat qəzeti», 1946,  1 may.ı

151.    Cəfərov Nizami. Mən Tərcümə Mərkəzinin imkanlarının maksimum genişləndirilməsinin tərəfdarıyam //Xəzər. - 2006. - №1. - S.103-106.

152.    Cəfərova Kəmalə. V.Şekspir sonetlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi zamanı adekvatlığın qorunub saxlanılması // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (BSU). -2005. -№3.-S. 6-9.  

153.    Cəmilzadə Eldar. «Faust» Azərbaycan dilində. «Azərbaycan», 2000, № 10, s.180-182.

154.    Cəmşidov Şamil. Nizami yaradıcılığının italiyada tədqiqi və tərcüməsi. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı - 1980.

155.    Cəmşidov Şamil. Sədi Şirazinin Azərbaycan dilində bir qəzəli //Elm və həyat. - 1987. - №10. - s.18

 

Ç

 

156.    Çexovun əsərləri Azərbaycan dilində. «Azərbaycan gəncləri», 1960, 29 yanvar.

 

D

 

157.    Davliyan M. Sabir erməni dilində. «Ədəbiyyat qəzeti», 1937, 9 yanvar.

158.    Dostluq tərcümələri (Azərbaycan yazıçı və şairlərinin əsərləri rumın dilində). «Bakı», 1969, 18 dekabr.

159.    Dostluq və qardaşlıq poeziyası (R.Rzanın çex poeziyasından etdiyi tərcümələr haqqında). «Bakı», 1978, 1 iyun.

160.    Dovlatov Sergey. Amerikanın nəşriyyat və tərcümə cəngəlliyində /Ruscadan t.e.: N.Səfərov //Xəzər. - №1. -Ss.139-151.

161.    Düyünlər (Moskvada yazıçı S.Vəliyevin eyni adlı kitabının rus dilində çapdan buraxılması haqqında). «Ədəbiyyat  və  incəsənət», 1971, 24 iyul.

 

E

 

162.    Elçin. Vilyam Şekspir haqqında söz. V.Şekspir. «Pyeslər və sonetlər» kitabına ön söz. Bakı, «Yazıçı» 1980, s. 5-10.

163.    Elçin. Şekspir dünyasının işığı (Şekspirin əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi haqqında). «Azərbaycan», 1978, № 12, s.158-159.

164.    Eradze L. «Dəli Kür» romanı (İ.Şıxlının eyni adlı romanını gürcü dilinə tərcümə etməsi haqqında). «Ulduz», 1976, № 8, s. 25-28.  

 

Ə

 

165.    Əbdülrəhimov Elmar. Funksional sintaktik vahidlərin müqayisəsi və tərcümə // Tərcümə və Transmilli Proseslər Beynəlxalq konfransın materialları: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. - S. 32-33.

166.    Əbdülrəhimova Könül. Sözönlü birləşmələrin tərcüməsi və onun müqayisəli təhlili ilə qarşılıqlı əlaqəsi // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 111-112.  

167.    Əbilov A., Bağırov M. Keyfiyyətsiz tərcümə (Rus sovet yazıçısı L.Leonovun «Yevgeniya İvanovna» adlı povestinin İ. Yaqubov tərəfindən azəri dilinə tərcüməsi haqqında). «Azərbaycan», 1967, № 7, s. 207.

168.    Əbilov A.A. N. Ostrovskinin  pyesləri  Azərbaycan dilində. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1973, 15  dekabr.

169.    Əbilov Aydın. «Qılınc və qalxan» Azərbaycan dilində (V.Kocevnikovun eyniadlı kitabı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. -  1980. - 30 may.

170.    Əbilov Aydın. «Güclü dalğa» Azərbaycan dilində (Ş.Rəşidovun «Güclü dalğa» əsərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1974, 7 noyabr.

171.    Əbilov Aydın. Qoqolun povestləri Azərbaycan dilində //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1975. - 20 dekabr

172.    Əbülqasımov Fikrət. «Azərbaycan mahnıları» (Ukraynada eyniadlı kitabın nəşri haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1973, 13 may.

173.    Ədəbi dostluğumuzun möhkəmləndirilməsi naminə (Zaqafqaziya yazıçılar təşkilatlarının üç respublikanın ədəbiyyatlarının orijinaldan tərcüməsi prblemlərinə həsr olunmuş birgə plenumu haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1973, 6 yanvar.

174.    Əfəndizadə C. A.S.Puşkin. «Maarif və mədəniyyət», 1927, № 1-2, s. 30-32, № 4-5, s. 38-40.

175.    Əfəndiyev Nizami. Süleyman Rüstəmin poeziyası rus tərcümələrində. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı   -  1976.

176.    Əfəndiyev P. «Koroğlu» dastanı rus  mətbuatında. «Azərbaycan SSR EA  Xəbərləri», ictimai  elmlər seriyası, 1958, № 1. s. 53- 63.

177.    Əfəndiyev P. Qəhrəmanlıq dastanı («Koroğlu» dastanının rusca nəşrinin 100 illiyi), «Ədəbiyyat və incəsənət», 1956, 17 iyun.

178.    Əfəndiyev H. Puşkinin nəsri (Tərcümə problemi baxımından). «Kommunist», 1949, 5 iyun.

179.    Əfəndiyev Ə. Azərbaycan ədəbiyyatı  SSRİ  xalqları dillərində. Biblioqrafiya . Bakı, 1960, 90 s.

180.    Əfəndiyev Ə. Amerika ədəbiyyatı Azərbaycan dilində. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1959, 26 sentyabr.

181.    Əfəndiyev Ə. Böyük sənətkarın  əsərləri Azərbaycan  dilində. (M. Qorki haqqında). «Azərbaycan  gəncləri», 1961, 18 iyun.

182.    Əfəndiyev Ə. SSRİ xalqları ədəbiyyatı  Azərbaycan dilində. Biblioqrafiya . Bakı, Azərnəşr 1973, 113 s.

183.    Əfəndiyev Ə. Tərcümə mədəni sərvətdir (SSRİ xalqları ədəbiyyatının Azərbaycan dilinə tərcümə olunması haqqında). «Ulduz», 1975, № 9, s. 37-39.

184.    Əfəndiyev Əmin. Tərcümə mədəni sərvətdir //Ulduz. - 1975. - №9. - S.37-40

185.    Əfəndiyeva Təzəgül. Nizami Gəncəvinin əsərlərinin alman dilinə tərcümələrinin müqayisəli təhlili. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı -2003.

186.    Əhmədov N. Tərcümə və söz yaradıcılığı //Azərbaycan gəncləri. - 1990. - 6 yanvar.

187.    Əhmədov N. Tərcümə və söz yaradıcılığı. «Azərbaycan gənclər», 1990, 6 yanvar.

188.    Əhmədova İradə. Birbaşa tərcümə üsulları // Elmi xəbərlər (ADU). -2005. -№5. -S. 74-77.

189.    Əkbərova Tünzalə. İngilis və Azərbaycan dillərində təknüvəli emotiv vahidlərin tərcümə prosesində tutduğu mövqe // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 118-119.  

190.    Ələkbər A. Tərcümə də yaradıcılıq işidir //Elm və həyat. - 1971. - №4. - S.23.

191.    Ələkbər A. Tərcümə yaradıcılıq işidir. «Elm və həyat», 1971, № 4, s. 23.

192.    Ələkbərov A. Atalar sözlərinin  rus  dilinə  tərcüməsi haqqında bəzi qeydlər. (Ə. Hüseynzadənin «Azərbaycan  atalar sözləri» kitabı haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1961, 18 mart.

193.    Ələkbərov A. Tərcümə nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri //Mütərcim. – 1996. – №1. – s.67-68.

194.    Ələkbərova Aytəkin. Poetik tərcümənin dil və üslub problemi («Yevgeni Onegin»in Azərbaycan dilinə tərcüməsi haqqında). Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı - 1996.

195.    Ələkbərova Sevda Şamil qızı. Azərbaycan milli koloritinin tərcümədə verilməsi yolları (Azərbaycan dilindən fransız dilinə tərcümələr əsasında). Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı  -2002.

196.    Ələskərov M. Xarici dillərin tədrisində tərcümənin yeri və rolu. Dilçiliyin və dillərin tədrisinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfransın maierialları (9-10 noyabr 2007). Bakı, «ADU nəşriyyatı» MMC, 2007, s. 374-378.

197.    Ələsgərova T. «Gülüstan»ın rusca ilk tərcüməsi //Bakı. - 1973. - 4 avqust

198.    Əliabbasoğlu S. Tərcümə- sənətdir //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1971. - 30 oktyabr.

199.    Əliabbasoğlu S. Tərcümə  - sənətdir. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1971. 30 oktyabr, s. 3.

200.    Əliyev A. Ərəb oxucularına töhfə (S.Vurğunun «Şerlər» kitabının ərəb dilində çapdan çıxması haqqında). «Bakı», 1976, 7 oktyabr.

201.    Əliyev H. Alman şeri Azərbaycan dilində. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1983, 30 sentyabr.

202.    Əliyev Həmid. Alman klassik poeziyasının Azərbaycan dilinə tərcüməsinin nəzəri və praktik problemləri. Filologiya elm. doktoru alimlik dərəc. almaq üçün dissertasiya. Bakı- 2003.

203.    Əliyev Həmid. Alman poeziyasının Azərbaycan dilinə tərcüməsinin bəzi məsələləri. «Ulduz», 1983, № 4, s. 51-54.

204.    Əliyeva Dilarə. Azərbaycan şairləri gürcü dilində (Azərbaycan şairlərinin əsərlərini gürcü dilinə tərcümə edən şair-ədəbiyyatşünas L.Eradze haqqında). «Azərbaycan», 1972, № 8, s. 187-189.

205.    Əliyeva Elnurə. Tərcümə və dillərin qarşılıqlı-müqayisəli tədqiqi  //Tərcümə və Transmilli Proseslər Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 82-83.  

206.    Əliyeva İ. Tərcümədə frazeologizm yaradıcılığına dair //Tərcümə və Transmilli Proseslər Beynəlxalq konfransı tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, -2005. - S. 146-147.  

207.    Əliyeva İlhamə. Tərcümə və dillərin qarşılıqlı-müqayisəli tədqiqi // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 83-84.  

208.    Əliyeva L. Füzulinin ilk ingilis tərcümələrinə dair. Azərb. SSR EA-nın xəbərləri. Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət seriyası, 1979, № 4, s. 44-50.

209.    Əliyeva L. Füzulinin italyan şərqşünasının tədqiqatında. «Tərcümə sənəti. Məqalələr məcmuəsi» kitabından. Bakı, «Elm», 1990, s. 290-304.

210.    Əliyeva Leyli. Füzulinin ilk ingilis tərcümələrinə dair //Xəbərlər (AEA.) ƏDİ ser. - 1979. - №4. - S.44-50.

211.    Əliyeva Natavan. Qəzet publisistikasının tərcüməsi haqqında // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. - S. 87-88.  

212.    Əliyeva Nərgiz. Mətnin informasiya strukturunun tərcümədə ekvivalentliyinin əldə olunmasında rolu // Elm və cəmiyyət (BSU). -2005. -№2. - S. 129-131.  

213.    Əliyev Kamran. Romantik dramaturgiya və bədii tərcümə problemləri //Tərcümə sənəti: məqalələr məcmuəsi. - Bakı: Elm, 1990. - S.219-230.

214.    Əliyev Kamran. Romantik dramaturgiya və bədii tərcümənin problemləri.«Tərcümə sənəti. Məqalələr məcmuəsi» kitabından. Bakı, «Elm», 1990, s. 219-230.

215.    Əliyev Məcid. Pedaqoci terminlərin tərcümə xüsusiyyətləri haqqında //Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın materialları: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 137-138.  

216.    Əliyev R. Müasir Azərbaycan tərcüməşünaslığının strateji konsepsiyası //Xəzər. - 2006. - №3. - S..237-240

217.    Əliyev R. Nizami Gəncəvi fransız dilində. - Bakı: Yazıçı, 1991. - 86 s.

218.    Əliyev R. Nizami Gəncəvi ərəb dilində. - Bakı: Yazıçı, 1991. - 128 s.

219.    Əliyev R. Görülmüş və görüləcək işlər (tənqid və estetika canrlarının ana dilimizə tərcüməsi haqqında). «Azərbaycan», 1985, № 3, s. 187-191.

220.    Əliyeva Səadət. Oricinaldan tərcümələr (Amerika və İngiltərə yazıçılarının əsərlərindən ibarət «Ölmək asan deyil» toplusu haqqında). «Azərbaycan», 1991, № 11-12, s.178-179.

221.    Əliyeva Səadət. Oricinaldan tərcümələr (Amerika və İngiltərə yazıçılarının əsərlərindən ibarət «Ölmək asan deyil» toplusu haqqında)  //Azərbaycan. -1991. - №11-12. - S.178-179.

222.    Əliyeva Tamilla. Atalar sözünün rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə prinsipləri. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı  - 1983.

223.    Əliyev V. «Kitabi-Dədə Qorqud» ingilis dilində //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1990. - 28 sentyabr.

224.    Əliyev V. «Kitabi-Dədə Qorqud» ingilis dilində. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1990, 28 sentyabr.

225.    Əlimirzəyeva Flora. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanları alman dilində. Bakı, «Elm», 1999.

226.    Əlimirzəyeva-Mustafayeva F.«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanları alman dilinə tərcümə sənətkarlığı, Bakı, 1999.

227.    Əlioğlu E,, İlyasoğlu Ə. Bir misra da körpü olar (Respublika Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin dəvətilə Moskvadan Bakıya gəlmiş bir qrup şair-tərcüməçilərin görüşü barədə). «Azərbaycan gəncləri», 1990, 6 oktyabr.

228.    Əlizadə Nüşabə. İran-Azərbaycan əlaqələrində bədii tərcümə //İşığa doğru (Tehran). - 2007. - №7. - S.153-167

229.    Əlizadə Nüşabə. XX əsr Azərbaycan-İran ədəbi əlaqələrində poetik tərcümələr. Filologiya elm. doktoru alimlik dərəc. almaq üçün dissertasiya. Bakı -  2002.

230.    Əmirov Hüseynağa. Yazılı tərcümədə didaktika // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -s. 25.

231.    Ərəbcə-azərbaycanca lüğət / N. Məmmədov, T. Sadıqlı, N. Qasımov - Bakı: Adiloğlu nəşriyyatı, 2007. - 448 s.

232.    Əsgərov M. Bir tərcümə haqqında (Ö.Xəyyamın rübailərinin M.Seyidzadə tərəfindən tərcümə edilməsi barədə). «Ədəbiyyat qəzeti».  1944, 25 oktyabr.

233.    Əsgərov F. Aydınlıq mühüm şərtdir (Bədii tərcüm əhaqşqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1986. - 14 mart.

234.    Əsgərov F. Aydınlıq mühüm şərtdir (Bədii tərcümə). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1986, 14 mart.

235.    Əsgərov Əsgər. Azərbaycan bayatıları fransız dilində. - Bakı. - 1969. - 25 aprel.

236.    Əsgərova Sevinc. C.Y.Moriyerin «İsfahanlı Hacıbabanın macəraları» romanının Azərbaycan dilinə tərcüməsinə dair // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 238-239.  

237.    Əyyubov Tələt. Tərcüməçilik nailiyyəti (Hötenin «Faust» əsərinin Əhməd Cəmil tərəfindən edilmiş tərcüməsi haqqında) //Bakı. - 1967. - 5 iyul

238.    Əyyubova Xədicə. Türcüməçi kadrların hazırlığı ilə bağlı bəzi problemlər haqqında // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 62-63.  

239.    Əzimzadə Y. Tərcümə  sənətkarlıq, tələbkarlıq.  «Ədəbiyyat və incəsənət», 1968, 14 dekabr, s. 13.

240.    Əzimov C. Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümənin əsas prinsipləri Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı. -1958.

241.    Əzimov C. Bədii ədəbiyyatın  tərcümə  keyfiyyətini yüksəltməli. «Kommunist», 1951, 3 noyabr.

242.    Əzimov C. Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümənin əsas prinsipləri. Bakı, 1958.

243.    Əzimov C. Tərcümə prinsipləri (Rus dilindən  Azərbaycan dilinə  tərcümənin nəzəri məsələlərinə  dair bəzi qeydlər). Bakı, Azərnəşr, 1955, 135 s.

 

F

 

244.    Farsca-azərbaycanca lüğət. İki cilddə. - Tehran: Naşer nəşriyyatı, 1999. - 1038 s.

245.    Feyzullayeva A.İ. Cəlil Məmmədquluzadənin «Poçt qutusu» hekayəsinin tərcümələri haqqında. «Tərcümə sənəti. Məqalələr məcmuəsi» kitabından. Bakı, «Elm», 1990, s. 230-245.

246.    Feyzullayeva Vəcihə. Klassiklərimizi tərcümə və Füzulinin ərəbcə şeirləri //Ədəbiyyat və incəsənət. -1969. - 9 avqust.

247.    Firdovsinin əsərləri türk dilində. «Ədəbiyyat qəzeti», 1934, 30 may.

248.    Fransızca-azərbaycanca neft terminləri lüğəti / İ. Əmirbəyov, X. Yusifov, R. İsmayılov, M. Mövliyarova.- Bakı: Nurlan nəşriyyatı, 2004. - 363 s.

 

G

 

249.    Gözəlov Əziz. «Koroğlu» fransız dilində // «Novruz» qəzeti. - 1991. - 31 dekabr.

250.    Gözəlova K. Üslubi sinonimiyada arxaizm və dialektizmlərin yeri və tərcüməsi (ingilis və Azərbaycan dillərində) // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 124-125.  

251.    Gözəlova Kifayət. Söz yaradıcılığında kalkadan istifadə // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 114-115

 

H

 

252.    Hacıyeva N. “Mütərcimin yalançı dostları”, yaxud beynəlmiləl terminlər haqqında / N. Hacıyeva // Xəzər Xəbər. - 2004. - 1 noyabr. - № 175. - s. 24.

253.    Hacıyev D.  Şekspir Azərbaycan dilində.  «H.  Zərdabi adına Kirovabad Pedaqoji İnstitutunun  Elmi əsərləri», 1957, № 5, s. 265 - 274.

254.    Hacıyev Edison. Tərcümənin qrammatik çətinlikləri // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 41-42.  

255.    Hacıyev Kamal. Tərcümə probleminin bəzi cəhətlərinə dair // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın materialları: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 47-50.    

256.    Hacıyev Vəkil. Ədəbi tərcümə səasdır //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1973. – 19 may.

257.    Hacıyev Vəkil. Oricinala doğru (Bədii tərcümə haqqında) // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1967. – 6 may.

258.    Hacıyeva Aytən. XIX əsr Qarabağ şairlərinin tərcüməçilik fəaliyyətinə dair // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 230-231.

259.    Hacıyeva Aytən. Bədii mətnlərdəki səs simvolizmi ilə bağlı faktların tərcüməsinin adekvatlıq əmsalını şərtləndirən amillər haqqında // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 232-234.

260.    Hacıyeva Aytən. Folklor mətnlərinin dilindəki fonosimvolizm faktorları haqqında // Ortaq Türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə doğru III Uluslararası elmi konfransın materialları. -Bakı, 2005. -S. 72-76.  

261.    Hacıyeva Nailə. Mikayıl  Müşfiq rus poeziyasının tərcüməçisi kimi. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı -1984.

262.    Hacıyeva S. Frazeoloci birləşmələrdə tərcümə prosesinin bəzi mühüm xüsusiyyətləri (İngilis dili materialları əsasında //Müasir Dilçiliyin problemləri II Beynəlxalq elmi konfrans (22-23 noyabr, 2007. Bakı). - Bakı: Kitab aləmi, 2007. - S. 175-177.

263.    Hacıyeva S.Ə. Frazeoloci birləşmələrdə tərcümə prosesinin bəzi mühüm xüsusiyyətləri (ingilis dili materialları əsasında). Müasir dilsiliyin problemləri (dil əlaqələri). II Beynəlxalq elmi konfrans (22-23 noyabr 2007-ci il. Bakı, Azərbaycan). Bakı, «Kitab aləmi», 2007, s. 175-177.

264.    Hacıyev V.  «Faust» Azərbaycan dilində. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1971, 11 sentyabr, s. 6, 10.

265.    Hacıyev V. «Vilhelm Tell» Azərbaycan dilində. «S.M. Kirov adına ADU-nin Elmi əsərləri», 1963. № 2, s. 63 - 70.

266.    Hacıyev V. «İlahi komediya» Azərbaycan dilində. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1974, 30 mart.

267.    Hacıyev V. Azərbaycan sovet şairləri (Gürcü dilində çap  edilmiş eyniadlı kitab haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1974, 27 aprel.

268.    Hacıyev V. Oricinala doğru. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1967, 6 mart.

269.    Hacıyev Yaqub. Səlis plan olmalıdır (Tərcümə və tərcüməçi). «Kommunist», 1981, 9 aprel.

270.    Harun. «Hamlet»in C.Cabbarlı  tərəfindən  tərcüməsi haqqında «Yeni fikir», 1927, 6 yanvar.

271.    Həmzəyev M. «Kitabi-Dədə Qorqud» litva dilində. «Elm və həyat», 1984, № 1.

272.    Həmzəyev Muxtar. Mədəniyyətlərarası ünsiyyət və tərcümənin bəzi psixolinqvistik məsələləri // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S 158-159.  

273.    Həsənli İ. «Leyli və Məcnun» ingilis dilində  (Qelpkeninin Nizamidən etdiyi tərcümə haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1973. - 13 yanvar.

274.    Həsənli İ. «Leyli və Məcnun» ingilis dilində (Qelpke tərəfindən Nizaminin əsərinin ingilis dilinə tərcümə edilməsi haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1973, 13 yanvar.

275.    Həsənov Altay. Mir Cəlalın nəsrinin rus tərcümələrinin milli bədii xüsusiyyətləri. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı -1984.

276.    Həsənov R. Dərs kitablarındakı tərcümələr haqqında. «Azərbaycan məktəbi», 1945, №1, s. 45-46.

277.    Həsənov Z. Puşkin Azərbaycan dilində //Elmi əsərlər (ADU.DƏ s.).  - 1969. - №1. - S.14-25.

278.    Həsənov Z. Müşfiqin tərcümələri //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1974. – 8 iyun.

279.    Həsənova Raifə.  XIX əsrdə  qarşılıqlı rus  və Azərbaycan  tərcüməçilik fəaliyyətinə dair yeni  materiallar. «S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin  Elmi əsərləri», 1969, № 2, s. 73 - 82. xülasəsi rus dilində.    

280.    Həsənova S.H. Rəsul Rzanın «Lenin» poeması rus dilində. «Tərcümə sənəti. Məqalələr məcmuəsi» kitabından. Bakı, «Elm», 1990, s. 279-290.

281.    Hüseynov B. Azərbaycan dilinə tərcümə tarixindən. «Tarix, ictimaiyyət, coğrafiya tədrisi», 1971, № 5, s. 51-54.

282.    Hüseynov İ.Ə. Vasitəçi dildən tərcümə məsələlərinə dair //Elmi əsərlər (ADPDİ). Dilçilik və ədəbiyyat ser. - 1975. - №2. - S.70-75.

283.    Hüseynov V. Azərbaycan dilinə tərcümə tarixindən //Tarix, ictimaiyyət, coğrafiya tədrisi. - 1971. - №5. - s.51-54.

284.    Hüseynova Elnarə. Linqvistik diyarşünaslıqda dil vahidlərinin kvazirealların tərcüməsi // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 148-149.  

285.    Hüseynova Könül. «Kitabi-Dədə Qorqud» eposunun ingilis dilinə tərcümələrində zaman meyarı // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezis-ləri: 14-15 aprel (ADU). -B., 2005. -s. 209-211.  

286.    Hüseynova K.R. “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda bir hərfin “Qurban”ına çevrilmiş metafora və onun tərcümələri // Mütərcim. -  2004. - № 1-2. - s. 48-52

287.    Hüseynova L. H. Lonqfellonun “Koroğlu”dan iqtibası və onun Azərbaycan dilinə tərcümələri // Mütərcim, 2004. - № 1-2. - s. 53-55

288.    Hüseynova L. Azərbaycanca-ingiliscə. İngiliscə-azərbaycanca lüğətlərdə mənaların açıqlanması üsulları. Dilçiliyin və dillərin tədrisinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfransın maierialları (9-10 noyabr 2007). Bakı, «ADU nəşriyyatı» MMC, 2007, s. 311-315.

289.    Hüseynova Səidə. Azərbaycan şairələri rus tərcüməsində (N.Rəfibəyli və M.Dilbazi). Filologiya elm. doktoru alimlik dərəc. almaq üçün dissertasiya. Bakı.- 1990.

290.    Hüseynoğlu G. Böyük qəlbin çırpıntıları. (V.Q.Korolenkonun  «Qəribə qız» hekayələr kitabının  azərbaycanca tərcümələri haqqında). «Ədəbiyyat və  incəsənət», 1961, 3 iyun.

291.    Hüseynova K.S. Azərbaycan bədii ədəbiyyatında ingilis dilindən birbaşa tərcümənin bəzi mühüm amilləri. Müasir dilsiliyin problemləri (dil əlaqələri). II Beynəlxalq elmi konfrans (22-23 noyabr 2007-ci il. Bakı, Azərbaycan). Bakı, «Kitab aləmi», 2007, s.178-181.

292.    Hüsənoğlu Fərman,  Nuruoğlu Qələmşah. Şifahi tərcümənin adekvatlığını şərtləndirən bəzi linqvistik amillərə dair // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 191-192; Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın materialları: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 230-237.

 

X

 

293.    Xəlilli Şahin. Azərbaycan-ingilis ədəbi əlaqələri (folklor materialları əsasında). “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” NPB. B. 2002, 209 s.

294.    Xəlilli Şahin. Qəzəl və sonetin müqayisəli təhlili (N.Gəncəvi və V.Şekspirin lirikası əsasında.

295.    Xəlilli Şahin. Klassik poeziya və ədəbi əlaqələr (Azərbaycan-ingilis ədəbi əlaqələri). “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” NPB, Bakı, 2003, 164 səh.

296.    Xəlilov A. İnqilabdan qabaq uşaq tərcümə  ədəbiyyatının  nəşri haqqında. «Kitablar aləmində», 1969, № 2, s. 47 - 48.

297.    Xəlilov Ş. Poeziyamızın uzaq ünvanları. Azərbaycan dünya orbitində (Respublikada tərcümə işi haqqında). «Kommunist», 1983, 16 sentyabr.

298.    Xəlilov Şahin, Bayramov Zakir. Tərcümə «təbili», yaxud da gənc mütərcimlərin tərcümə problemləri haqqında düşüncələri. «Azərbaycan gənclər», 1989, 8 avqust.

299.    Xəlilov Şahin. Tərcümə, ədəbi təsir və ədəbi əlaqələr // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 188.

300.    Xəlilov Cəlil. Tərcümə və tərcüməçi (ictimai-siyasi ədəbiyyat tərcüməsi ilə əlaqədar qeydlər).  «Kommunist», 1981, 24 yanvar.

301.    Xəlilov Əmirxan. Bir şerin beş tərcüməsi (K.Simonovun «Gözlə məni» şeiri haqqında). «Azərbaycan», 1991, № 1, s. 177-180.

302.    Xəlilov Əmirxan. Bir şerin iki tərcüməsi (Yeseninin Mərdəkanda yazdığı  «V Xorasane» şerinin S.Rüstəm (1928), Ə.Kürçaylı (1960) tərəfindən tərcümə edilməsi haqqında //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 9 oktyabr.

303.    Xəlilova Sevinc. Əziz Şərifin tərcüməçilik fəaliyyəti. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı  -2000.

304.    Xəlilova T. A.S.Puşkindən tərcümələr. «Azərbaycan», 1974, № 5, s. 41-43.

305.    Xəlilova T. Abdulla Şaiqin arxivindən (N.A.Nekrasovdan tərcümələri haqqında). «Azərbaycan», 1971, № 12, s. 29-30.

306.    Xəlilova T. Tərcümənin bəzt məsələlərinə dair //Elm və həyat. - 1985. - №4. - S.22-23.

307.    Xəlilova T. Tərcümənin bəzi məsələlərinə dair. «Elm və həyat», 1985, № 4, s. 22-23.

308.    Xəlilova T. F. M. Dostoyevski Azərbaycan  dilində. «Azərbaycan», 1971, № 11, s. 33 - 34.

309.    Xəlilova T. Xalqları doğmalaşdıran tellər (Bədii  tərcümə haqqında) //Ulduz. - 1986. - №3. - S.52-54.

310.    Xəlilova T. Xalqları doğmalaşdıran tellər. Bədii tərcümə: problemlər, qayğılar. «Ulduz», 1986, № 3, s. 52-54.

311.    Xəlilova Tamilla. Azərbaycan sovet nəsrinin rus dilinə tərcümə problemləri (1920-1975). Filologiya elm. doktoru alimlik dərəc. almaq üçün dissertasiya. Bakı - 1980.

312.    Xəlilova Ş. Bir şerin tərcüməsi (K.Simonovun «Gözlə məni» şerinin Ə.Kürçaylı tərəfindən edilmiş tərcüməsi haqqında) //Panorama. - 1997. - 5 fevral

313.    Xəzər İngiliscə-Azərbaycanca böyük lüğət / Hamlet İsaxanlı, Tofiq Abasquliyev // Xəzər Xəbər. - 2004. - № 177. - s. 12-13.

314.    Xıdırova Vusalə. Tərcümə nəzəriyyəsi və prosesi haqqında // Elmi xəbərlər (ADU). -2005. -№3. -S. 56-57.

315.    Xudiyev N.M. Tərcümə ədəbiyyatı və ədəbi dilimiz. - Bakı: «Bilik» Cəmiyyəti, 1991. - 112 s. -20 sm. - 2 000 n.

316.    Xudiyeva Mətanət. S.Vasilyevin poeziyası  Azərbaycan tərcümələrində (M.A Razi, Qabil, C.Novruz və b. tərəfindən edilmiş tərcüimələrin müqayisəldi təhlili) /rus dilində. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı - 2004.

317.    Xudiyeva S.Ş. Lermantov nəsrinin Azərbaycan dilinə tərcüməsinin bəzi xüsusiyyətləri («Zəmanəmizin qəhrəmanı» romanı əsasında). Müasir dilsiliyin problemləri (dil əlaqələri). II Beynəlxalq elmi konfrans (22-23 noyabr 2007-ci il. Bakı, Azərbaycan). Bakı, «Kitab aləmi», 2007, s. 241-243.

 

İ

 

318.    İbrahim X. Cansız, quru, mexaniki tərcümə (M. Şoloxovun «Oyanmış torpaq» romanının  azərbaycanca  tərcüməsi  haqqında). «Kommunist», 1936, 3  fevral.

319.    İbrahim X.  Tərcümə  keyfiyyəti haqqında (C.Cabbarlının və Ə.Cavadın tərcüməçilik fəaliyyəti haqqında). «Ədəbiyyat  qəzeti», 1935, 20 oktyabr və 23 dekabr.

320.    İbrahimov M. Qiymətli roman. (N.Q. Çernışevskinin  «Nə etməli?» romanının  Azərbaycan dilinə  tərcüməsi haqqında). «Kommunist», 1953, 24 iyul.

321.    İbrahimov Mirzə. «Tərcümə sənəti. Məqalələr məcmuəsi» kitabına müqəddimə. Bakı, «Elm», 1990, s. 5-11.

322.    İngilis-Azərbaycan dili online lüğəti / E. Hüseynov, N. Kouliyev.

323.    <http://www.kitab.az/cgibin/catlib2/item.cgi?lang=ru&item=20030430103707330> (20.02.2008)

324.    İngiliscə-azərbaycanca lüğət. - Bakı: Azərbaycan dövlət nəşriyyatı, 1997. - 360 s.

325.    İngiliscə-azərbaycanca lüğət. / O.İbrahimoğlu. - Bakı: Qismət nəşriyyatı, 2003. -1696 s.

326.    İngiliscə-azərbaycanca tibb lüğəti / N. Mikayılzadə. - Bakı: Ergün nəşriyyatı, 1993. - 663 s.

327.    İngiliscə-azərbaycanca tibb lüğəti. İki cilddə - Bakı: Maarif nəşriyyatı, 1979. - 199 s.

328.    İmanquliyeva Aida, Əliyev Faiq. Azərbaycan ədəbiyyatı ərəb ölkələrində //Tərcümə sənəti: Məqalələr məcmuəsiş – Bakı: Elm, 1990. - s. 263-278.

329.    İran şairinin hədiyyəsi (İran şairi Ovanes Mərdin erməni dilinə tərcümə etdiyi Azərbaycan müəlliflərinin əsərləri haqqında). «Bakı», 1963, 17 dekabr.

330.    İsaxanlı H. Orta əsrlərdə Azərbaycan Türkcəsinə tərcümələr (XV-XVI əsrlər) / Hamlet Isaxanli // Xəzər Xəbər. - 2007. - № 223. - s. 8-19.

331.    İsaxanlı H. Orta əsrlərdə tərcümə fəaliyyəti; “Quran”ın tərcümələri / Hamlet Isaxanli. // Xəzər Xəbər. - 2006.- 15 dekabr.- № 220. - s. 6-7

332.    İsaxanlı H. Şöhrətli şair və tərcümə ustası - Səməd Vurğun / Hamlet İsaxanlı // Xəzər Xəbər. - 2005. - № 189. - s. 8-13.

333.    İsaxanlı Hamlet. Poetik tərcümə. Məhdud çərçivələr içində xoş ahəng və gözəllik axtarışı. Poetik tərcümələr, 1-ci toplu. Bakı, Xəzər Universitəsi nəşriyyatı, 2005, s. 311-389.

334.    İsaxanlı Hamlet. Şöhrətli şair, ustad tərcüməçi (S.Vurğun haqqında) //Azərbaycan. - 2006. - №5. - S.26-29

335.    İsgəndərov Mustafa. Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələrinin inkişafında bədii tərcümənin rolu. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı -1977.

336.    İskəndərova Nigar. Əhməd Cavad Şekspirin tərcüməçisi kimi. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı -1993.

337.    İskəndərzadə M. Tərcümə və ədəbi əlaqələr sistemi. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1989, 17 noyabr.

338.    İsmayılov Bilal. Fransız dilindən Azərbaycan dilinə tərcümədə aktual sintaksisin rolu // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 18.  

339.    İsmayılov R., Zamanov Ş. Vaxtı çatmış məsələ (Tərcümə və tərcüməçi). «Kommunist» 1981, 9 aprel.

340.    İsmayılova Leyla. Anlama və tərcümə // Elm və cəmiyyət (BSU). -2005. -№2. -S. 135-137.  

341.    İsmayılova Leyla. Tərcümə, məna və məzmun // Elmi xəbərlər (ADU). -2005. -№4. -S. 121-124.

 

 K

 

342.    Kadiyeva Sevda Əbdülsəmid qızı. Nəcəf bəy Vəzirovun dramaturgiyasının rus dilinə tərcüməsi problemləri. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı - 2001.

343.    Kalyakina Tamara. Vacib və çətin sənət (Azərbycan yazıçılarının əsərlərinin rus dilinə tərcüməsi haqqında). «Azərbaycan», 1973, № 5, s. 191-194.

344.    Kalyakina Tatyana. Söhbət tərcümədən gedirsə /Müsahibə  Məmməd Orucun //Azərbaycan. - 1984. -№7. - s.160-163.

345.    Kamenkoviç İ. Alman dostların hədiyyəsi. (Leypsiqdə almanca çıxan «Sovet ittifaqı  xalqları ədəbiyyatı» kitabı və onun  Azərbaycan bölməsi haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1967, 11 noyabr.

346.    Kardiologiya üzrə ingiliscə -rusca, rusca - azərbaycanca lüğət / İ.Əlizadə və başq. - Bakı: Mütərcim, 2000. - 396 s.

347.    Kerol Cozef .“Nəzəriyyə”, antinəzəzriyyə və empirik ədəbiyyatşünasliq /T.e.: Əsəd Cahangir //Körpü. – 2006. - Ⅶ1. s.60-70.

348.    Keyfiyyət əsas şərtdir (Respublikada bədii tərcümənin keyfiyyəti, oricinaldan tərcümə problemləri və tərcümə işinin yaxşılaşdırılması üçün qarşıda duran vəzifələr haqqında yazıçı, tənqidçi və alimlərimizin müxbir ilə söhbəti). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1974, 21 dekabr.

349.    Kərimli Yaqub. İngilis və Azərbaycan dillərində yasaq və qadağan leksikasının tərcüməsi haqqında //Tərcümə və Transmilli Proseslər: Beynəlxalq konfransın tezisləri (14-15 aprel, 2005). - Bakı, 2005. - S.141-142.

350.    Kərimov H. «Şərq poeziyasında  tərcümələr», «Ədəbiyyat və incəsənət», 1969, 2 may, s.12. (Azərbaycan - alman ədəbi əlaqələri).

351.    Kərimov H. Alman aliminin tədqiqatı. (Almanca  «İslam» jurnalının  1972 - ci il, 48 - ci  cildində  H.V. Brandsın «XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında satira» məqaləsi haqqında). «Ədəbiyyat  və incəsənət», 1972, 3 iyun.

352.    Kərimov Ə. Səhvlər nədən yaranır? (M.Aslanın türk dilindən çevirdiyi «Türk xalq şerindən seçmələr» və «İki zirvə» kitabları haqqında) //Kommunist. – 1983. - 15 may.

353.    «Kitabi-Dədə Qorqud» alman dilində. «Azərbaycan» 1996, 15 fevral.

354.    «Kitabi-Dədə Qorqud» fars dilində. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1978, 13 may.

355.    Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti. İki cilddə. - Bakı: Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2005. - 416 s. -

356.    Klassik şerimizə məhəbbətlə (Tərcüməçi-ədəbiyyatçı V.V.Dercavinin anadan olmasının 70 illiyi münasibətilə). «Ədəbiyyat  və incəsənət», 1978, 11 noyabr. «Kommunist», 1936, 12 sentyabr (Puşkinin «Yevgeni Onegin» əsərinin S.Vurğun tərəfindən tərcümə edilmiş mətninin çap olunması haqqında redaksiyası məqaləsi).

357.    Konan Doyl Artur. Yunan tərcüməçisinin sirri (məşhur tərcüməçi Melas haqqında). «Azərbaycan», 1985, № 4, s.162-170.

358.    Köçərli F. N. Q. Çernışevskinin  «Sənətin  varlığa estetik münasibətləri» əsəri Azərbaycan  dilində. «Kommunist», 1957, 30 iyul.

 

Q

 

359.    Qacarov V.Bədii tərcümə problemləri (rus dilinə tərcümə olunmuş Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı materialları əsasında). Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı -  1979.

360.    Qafarov V.  Azərbaycan dilindən rus dilinə bədii tərcümə məsələləri. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı -1968.

361.    Qafarov V.  Həyat kitabı. (Moskvada rus  dilində çıxan «İncilər mür­cüsü» - Azərbaycan  bayatılarının  tərcüməsi haqqında). «Azərbaycan», 1963, № 10, s.  203- 206.

362.    Qarabağlı Zemfira. Bədii tərcümə  milli ədəbiyyatların qarşılıqlı  zənginləşməsi faktoru kimi (N.A.Nekrasovun poeziyasının Azərbaycan dilinə tərcümələri  əsasında). Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı -1984.

363.    Qarayev Abdulla. Azərbaycan poeziyası antalogiyası (Moskvada ingilis dilində çap çıxmış eyniadlı kitab haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1972, 3 iyun.

364.    Qarayev Mahir. Azərbaycanda ədəbi-bədii tərcümə məsələlərinin ümumi vəziyyəti (90-cı illər). Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin X qurultayında (28-30 oktyabr 1997-ci il) məruzə. Azərbaycan yazıçılarının X qurultayı. Bakı, «Azərnəşr», 1998, s. 165-179.

365.    Qarayev Zaman. Mirzə Rəşidin tərcüməsi. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1987, 4 sentyabr.

366.    Qasımzadə F. «Puşkinin ölümünə dair Şərq poeması» (Məqalədə M.F.Axundovun poemasının tərcüməsindən bəhs olunur). «Gənc işçi», 1938, 29 dekabr.

367.    Qasımzadə F. M.F.Axundovun əsərlərinin Azərbaycan, rus və xarici dillərdə nəşri. «Ədəbiyyat qəzeti», 1938, 27 dekabr.

368.    Qasımov İkram. Terminoloci leksikanın zənginləşməsində tərcümənin rolu // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 94-95; Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın material-ları: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 147-152.

369.    Qasimzadə Hamid.  Bədii tərcümə haqqinda müşavirə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1958. – 15 fevral.

370.    Qazıyeva Məsmə. Mədəniyyətlərarası səriştə və tərcümə prosesi // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. - S. 154-155.  

371.    Qədimov Əskər. N.A.Nekrasovun ilk tərcüməsi (Nekrasovdan ilk dəfə Azərbaycan dilinə şer tərcümə edən G.Kəngərli haqqında). «Şərq qapısı», 1978, 22 oktyabr.

372.    Qəhrəmanov C. Tərcümə prinsipləri. «Azərbaycan», 1957, №2, s. 221 - 224.

373.    Qəhrəmanov Ə. Tolstoyun əsərləri Azərbaycan  dilində. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1953, 5 sentyabr.

374.    Qəmbəroğlu F. Mütərcim - şair - alim (Ə. İ. Rzayevin «İngilis poeziyasının Azərbaycan dilinə  tərcümə məsələsi» mövzusunda müdafiə etdiyi namizədlik dissertasiyası haqqında). «Azərbaycan gəncləri», 1970, 27 avqust.

375.    Qorkinin əsərləri Azərbaycan  dilində. «Ədəbiyyat  və incəsənət», 1953, 4 aprel.

376.    Qorki M. Q.Məmmədli yoldaşa məktub (Məktubda tərcümə problemindən bəhs olunur). «Azərbaycan kolxozçusu», 1937, 4 dekabr.

377.    Qoşqarlı Oruc. Gözəl əsər və onun qüsurlu tərcüməsi  (C.Oldricin «Diplomat»  əsərinin tərcüməsi haqqında) //Azərbaycan. - 1982. - №11. - S.189-191.

378.    Qriqoryan S.  Ürəkdən keçən yol (Azərbaycan ədəbiyyatından etdiyi tərcümələr  haqqında). «Ulduz», 1972, № 5, s. 39-42.

379.    Qriç A. Bir tərcümənin antalogiyası (Azərbaycan şairlərinin rus dilində çap olunan şerlərindən ibarət «Yüz tərcümə» adlı kitab haqqında). «Azərbaycan» 1979, № 11, s. 200203.

380.    Qrossman Edit. Tərcümə və Qarsia Markes haqqında;»Gurnika» curnalına müsahibə /Oricinaldan t.e.: Ü.Nəsibbəyli //Xəzər. - 2005. - №3. - S.171-176

381.    Qubatov Ələkbər. Alman dilindən Azərbaycan dilinə poetik tərcümənin mühüm xüsusiyyətləri // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 213-217.

382.    Qubatov Ə. Alman-texniki terminlərinin tərcümə üsulları // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (BSU). -Bakı, 2005, -№1. -S. 42-46.

383.    Qubatov Ə. Bədii tərcümə sənəti və tərcüməçi. Alman dilindən Azərbaycan dilinə poetik tərcümənin mühüm xüsusiyyətləri // Elmi xəbərlər (ADU). -2005. -№2, -S. 3-6.

384.    Qubatov Ə.B. Avtomatik tərcümə. Azərbaycan Dillər Universitetinin Xəbərləri. Bakı, 2002.

385.    Qubatov Ə.B. Alman dilindən Azərbaycan dilinə bədii tərcümənin bəzi səciyyəvi xüsusiyyətləri. «Bədii tərcümə: nəzəriyyə, təcrübə, tədris» mövzusunda keçirilmiş elmi-metodik konfransın materialları. Bakı, 2002, s. 7.

386.    Qubatov Ə.B. Alman dilindən elmi-texniki tərcümə praktikumu. Bakı, Azərnəşr, 2006, 364 s.

387.    Qubatov Ə.B. Alman texniki terminlərinin tərcümə üsulları. «Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri». Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, «Mütərcim», 2005.

388.    Qubatov Ə.B. Terminlərin-mürəkkəb isimlərin ikinci komponentin tərcüməsi üsulları (Alman dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə materialları əsasında). «Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri». Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, «Mütərcim», 2003, № 4.

389.    Qubatov Ə.B. Şahdağlılar və dilləri. «Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri». Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, «Mütərcim», 2003, № 4.

390.    Qubatov Ə.B., Baxşıyeva N.A. Realilər, leksik-semantik xüsusiyyətləri və tərcüməsi. «Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri». Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, «Mütərcim», 2003, № 4.

391.    Qubatov Ə.B., Baxşıyeva N.A. Əsəd bəyin «Mohammed» («Son peyğəmbər») əsərinin alman dilindən tərcüməsində Şərq realilərinin verilməsi. «Y.V.Qöte, H.Hayne lirikası və «Qərb-Şərq divanı»ndan nümunələr kitabına ön söz. Bakı, Adiloğlu nəşriyyatı, 2007, s. 5-10.

392.    Quliyev Həsən.Tərcüməşünaslığımız: nailiyyətlər, vəzifələr//Tərcümə və transmilli proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri (14-15 aprel). - Bakı, 2005. - S.35-36.

393.    Quliyev M. «Sakit Don»un tərcüməsi haqqında. «Ədəbiyyat qəzeti», 1936, 29 fevral.

394.    Quliyev M. İngilis xanımı (Rus ədəbiyyatından edilən tərcümələr haqqında). «Kommunist» 1927, 14 iyul.

395.    Quliyev V. İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümənin bəzi xüsusiyyətləri haqqında. «Tərcümə sənəti. Məqalələr məcmuəsi» kitabından, Bakı, «Elm», 1990. s. 315-330.

396.    Quliyev V. Təbiilik və dəqiqliklə. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1981, 31 iyul.

397.    Quliyeva X. Kalkaetmə üsulu  və onun mahiyyəti haqqında //Azərbaycan EA Xəbrəlri. Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət ser. - 1986. - №1. - S.100-102.

398.    Quliyeva Reyhan. Oricinaldan tərcümənin başlıca xüsusiyyətləri // Elm və cəmiyyət (BSU). -2005. -№1. - S. 164-168.  

399.    Quluzadə M.  A.S.Puşkinin əsərlərinin  Azərbaycan  dilinə  tərcümələri haqqında. «Azərbaycan SSR EA Xəbərləri», 1949, № 6, s. 16-29.

400.    Quluzadə M.  N.V.Qoqolun əsərləri Azərbaycan dilində. N.V. Qoqol və Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı, Azərbaycan  SSR EA Nəşriyyatı, 1952, s. 59 - 99.

401.    Quluzadə M. Qoqolun  əsərləri  Azərbaycan dilində. «Kommunist», 1952, 1 mart.

402.    Quluzadə M. Dahi şairin əsərləri Azərbaycan dilində. (A. S.  Puşkinin əsərlərinin  Azərbaycan  dilinə  tərcümələri). «Azərbaycan  müəllimi», 1949, 2  iyun.

403.    Qurbanlı Çərkəz. Tərcümə söz yaradıcılığının əsas qaynaqlarından biri kimi // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 93-94.

404.    Qurbanov Ş. D. «Əsli və Kərəm» dastanının  rus dilinə tərcüməsi. «Bakı», 1964, 9 may.

405.    Qurbanov Ş. D. «Əsli və Kərəm» rus dilində  «S.M. Kirov adına  ADU - nun  elmi əsərləri», ictimai  elmlər seriyası, 1964, № 5.

406.    Qurbanov Ş.D.  A.S.Puşkin  Azərbaycan dilində. «Azərbaycan», 1956, № 10, s. 149 - 158.

407.    Qurbanov Ş.D. Xalq həyatının  ensklopediyası. (N. Nekrasovun «Rus elində kimin günü  xoş  keçir» poemasının Azərbaycan tərcüməsi haqqında). «Ədəbiyyat  və incəsənət» 1972, 28 oktyabr.

408.    Qurbanov Şamil. Bədii tərcüməyə qayğı (Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin bədii tərcümə sahəsində M.Qorki adına mükafat təsis etməsi haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1986, 27 mart.

409.    Qurbanov Şamil. Vaqifdən rus dilinə ilk tərcümələr. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1964, 23 may.

410.    Qurbanov Şamil. Hafiz Azərbaycan dilində //Xalq qəzeti. - 1994. - 15 fevral

 

L

 

411.    Latın-Azərbaycan-Rus dillərində ən geniş işlənən tibb terminləri lüğəti / D. Hüseynov, F. Hüseynova, K. Hüseynov. - Bakı: Maarif nəşriyyatı, 2003. - 424 s.

412.    Lermontovun Azərbaycanda ilk tərcüməçiləri. (F. Köçərlinin  M. Lermontovdan  etdiyi  tərcümələr haqqında). «Elm və həyat», 1961, № 12, s. 23.

 

M

 

413.    Maksim Qorki  Azərbaycan dilində. «Kommunist», 1937, 20 iyun.

414.    Manquliyeva Hənifə. Xarici dilin tədrisi və tədqiqi zamanı qarşıya çıxan tərcümə problemləri haqqında //Tərcümə və Transmilli Proseslər: Beynəlxalq konfransın tezisləri (14-15 aprel, 2005). - Bakı, 2005. - S.84-85.

415.    Mayakovskinin əsərləri Azərbaycan dilində. «Kommunist», 1937, 14 aprel.

416.    Mehdiyeva M. İlk tərcümə (İ.A.Krılovun əsərlərinin tərcüməsi haqqında). «Elm və həyat», 1978, № 4, s. 32-34.

417.    Meherrem Tanrıveren. Anlamın tarihi ve tercyme sanatı. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr toplusu. VII buraxılış. Bakı, «Mütərcim», 2007, s. 33-37.

418.    Məhəmmədi Abdulla. Ərəbcə-azərbaycanca qarşılıqlı atalar sözləri və zərbü-məsəllər. - Bakı: Elm, 1978. - 264 s.

419.    Məcnunbəyov C. A.S.Puşkin və «Yevgeni Onegin». «Gənc işçi», 1936, 18 dekabr.

420.    Məlikov S. Tərcümə əsasları haqqında. «Ədəbiyyat qəzeti», 1944, 13 sentyabr.

421.    Məmmədxanlı Ə. Bədii tərcümə məsələsinə aid bəzi qeydlər. «Ədəbiyyat qəzeti», 1951, 27 noyabr.

422.    Məmmədli Aytən.  İlyas Əfəndiyevin pyeslərinin Azərbaycan dilindən  rus dilinə tərcüməsi problemləri/rus dilində. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı -2004.

423.    Məmmədli R. Əziz Şərif və bədii tərcümə məsələləri // Xəzər Xəbər. - 2005. - № 185. - s. 16-17.

424.    Məmmədoğlu V. «Dekameron» və onun tərcüməsi (C.Bokaççonun eyniadlı əsəri haqqında). «Azərbaycan», 1967, № 4, s. 205-208.

425.    Məmmədov Azad. Tərcümə prosesində mətnin başa düşülməsi problemi // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın materialları: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 99-102.

426.    Məmmədov Azad. Text, translation and cross-cultural differences

427.    Məmmədov C.  A.N.Ostrovskinin pyesləri  Azərbaycan dilində. «Ədəbiyyat qəzeti», 1948, 22 aprel.

428.    Məmmədov C. Bədii tərcüməyə xüsusi  diqqət (Bədii tərcümənin  müasir problemlərinə  həsr olunan simpozium qarşısında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1966, 29 yanvar.

429.    Məmmədov C. Bədii tərcümələrin yüksək  keyfiyyəti uğrunda. «Ədəbiyyat qəzeti», 1952, 26 iyun.

430.    Məmmədov C. Qarşılıqlı  tərcümə  problemləri. «Azərbaycan», 1973, № 4, s. 185 - 192.

431.    Məmmədov Ə. Dilimizi hərfi tərcümədən təmizləməli. «Azərbaycan müəllimi», 1986, 22 avqust.

432.    Məmmədov Əflatun. Azərbaycan şairləri gürcü dilində («Merani» nəşriyyatının buraxdığı «Azərbaycan şairləri» kitabı haqqında). «Kommunist», 1972, 21 dekabr.

433.    Məmmədov Əflatun. Orijinaldan tərcümə //Ədəbiyyat və incəsənət. -  1967. – 22 aprel.

434.    Məmmədov F. A.S.Puşkinin əsərləri Azərbaycan dilində. «Azərbaycan gəncləri», 1962, 11 fevral.

435.    Məmmədov F. Azərbaycan qadın  yazıçılarının  əsərləri SSRİ və xarici ölkə xalqları dillərində. «Azərbaycan qadını», 1963, № 12, s. 18 - 19.

436.    Məmmədov F. İ.A.Krılovun  əsərləri Azərbaycan  dilində. «Azərbaycan  qadını», 1969, №  3, s. 19.

437.    Məmmədov Fazil. Azərbaycan qadın yazıçılarının əsərləri SSRİ və xarici ölkə xalqlarının dillərində. «Azərbaycan qadını», 1963, № 12, s. 18-19.

438.    Məmmədov X. Bir mübahisə haqqında. (N.A. Nekrasovun «Əxlaqlı Adam» şerinin  Azərbaycan dilinə  tərcümə tarixi  haqqında). «Ədəbiyyat  və incəsənət», 1972, 13 may, s. 6 - 7.

439.    Məmmədov X. Bir tərcümənin tarixi («Müfəttiş» N. Nərimanovun tərcüməsində). «Ədəbiyyat  və  incəsənət», 1970, 31 oktyabr.

440.    Məmmədov K. N.A.Dobrolyubovun «Seçilmiş əsərləri», Azərbaycan dilində. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1953, 16 yanvar.

441.    Məmmədov Museyib, Mehdiyeva Durna. Bədii tərcümənin dili (Respublikada tərcümə işinin vəziyyəti və onu yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında qərar qəbul olunmuşdur). «Elm və həyat», 1984, № 1, s. 29-31.

442.    Məmmədov N.T. Şota Vadaçkoriyanın «Gürcüstan siyasi fikrində gürcü-erməni münasibətləri məsələləri 1918-1920» kitabının Azərbaycan dilinə tərcüməsinin xüsusiyyətləri. Müasir dilsiliyin problemləri (dil əlaqələri). II Beynəlxalq elmi konfrans (22-23 noyabr 2007-ci il. Bakı, Azərbaycan). Bakı, «Kitab aləmi», 2007, s. 209-212.

443.    Məmmədov Nizami. Bolqarıstanda nəşr edilmişdir (Bolqarıstanda nəşr edilmiş bəzi kitab və curnallarda Azərbaycan haqqında yazılar və bədii ədəbiyyat nümunələri). «Ədəbiyyat  və  incəsənət», 1972, 4 noyabr.

444.    Məmmədov Y. Qarşılıqlı tərcümə problemləri //Azərbaycan. - 1973. - №4. - S.185-192.

445.    Məmmədov Zahid. Tərcümə dəqiq olmalıdır //Ədəbiyayt və incəsənət. - 1971. - 17 iyul.

446.    Məmmədova Əminə. Tərcümədə  intonasiya modellərindən istifadənin rolu //Tərcümə və Transmilli Proseslər: Beynəlxalq konfransın tezisləri (14-15 aprel, 2005). - Bakı, 2005. - S.81-82.

447.    Məmmədova Hicran.  Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin tərcüməçilik fəaliyyəti. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı -1984.

448.    Məmmədova Könül. İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə zamanı rast gələn bəzi leksik çətinliklər // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 127-128.

449.    Məmmədova Raminə. Tərcümənin dili və mətnin qrammatikası (M.Baxtinin «Dostoyevski poetikasının problemləri» əsərinin tərcüməsi haqqında) //Xəzər. - 2007. - №1-2. - S.186-189.

450.    Məmmədova S. «Füzulinin «Leyli və Məcnun» poeması ingilis dilində. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1972, 22 yanvar.

451.    Məmmədova Svetlana . Orijinalın və tərcümənin müqayisəli poetikası (Azərbaycan folklorunun rus dilinə tərcüməsi materialları əsasında). Filologiya elm. doktoru alimlik dərəc. almaq üçün dissertasiya. Bakı -2006.

452.    Məmmədova Svetlana. Vladimir Qafarov aşıq poeziyasının tərcüməçisi kimi. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı -  2000.

453.    Məmmədova T. Müasir mətbuatda işlədilən terminlər və onların tərcüməsi // Elmi xəbərlər (ADU). -2005, -№2. -s. 100-102.

454.    Məmmədova Təranə. Azərbaycan dilində verilmiş ictimai-siyasi terminologiyanın xarici dillərə tərcüməsi // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 143-146; Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın materialları: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 127-131.  

455.    Məmmədzadə C. Bədii tərcümələrin yüksək  keyfiyyəti uğrunda. (M. Şoloxovun «Sakit Don» romanının  azərbaycanca  tərcüməsi haqqında). «Ədəbiyyat qəzeti», 1952, 26 iyun.

456.    Məmmədzadə Həmid, Hacızadə Əlibala. «Şahnamə» Azərbaycan dilində //Bakı. - 1987. - 28 iyul

457.    Məmmədzadə M. Dram əsərlərinin  tərcüməsi haqqında. «Ədəbiyyat qəzeti», 1944, 13 sentyabr.

458.    Məmmədzadə S. Bədii tərcümə və onun problemləri. «Ədəbiyyat  və  incəsənət», 1981, 19 iyun.

459.    Məmmədzadə S. Tərcümə yaradıcılıq işidir (Y.Sadovskinin rus dilində nəşr olunmuş «Dramaturq üslubu və tərcümə problemləri» adlı kitabı haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1977, 19 noyabr.

460.    Məmmədzadə Səyavuş. Tərcüməçidən (Lermontovun «Çar İvan Vasilyeviç, cavan fərraş və igid tacir Kalaşnikovüun dastanı»ı haqqında) //Azərbaycan. - 2007. - №8. - S.119-120.

461.    Mənəvi dayaqlardan biri (Respublikamızda tərcümə işiylə bağlı bir sıra həlli vacib problemlər haqqında fikir mübadiləsi; Ə.Ağayev, Ə.Əylisli, T.Rüstəmov, A.Abdulla, S.Rüstəmxanlı). «Azərbaycan», 1983, № 10, s.131-143.

462.    Mənəvi dayaqlardan biri (Respublikamızda tərcümə işiylə bağlı bir sıra həlli vacib problemlər haqqında fikir mübadiləsi; A.Axundov, T.Bayram, V.Qafarov). «Azərbaycan», 1983, № 11, s.123-129.

463.    Mənəvi dayaqlardan biri (Respublikamızda tərcümə işiylə bağlı bir sıra həlli vacib problemlər haqqında fikir mübadiləsi: Ə.Mirəhmədov, M.Rzaquluzadə, E.Borçalı, V.Quliyev). «Azərbaycan», 1983, № 12, s.135-146.

464.    Mirəhmədov Ə. Qiymətli kitab. (N.A. Dobrolyubovun «Seçilmiş əsərləri»nin azərbaycanca  tərcüməsi haqqında). «Azərbaycan gəncləri», 1952, 26 noyabr.

465.    Mirəhmədov Ə. Mənəvi dayaqlardan biri (Məqalə «Azərbaycan» jurnalının tərcümə haqqında suallarına cavab şəklində yazılmışdır). «Tərcümə sənəti. Məqalələr məcmuəsi» kitabından. Bakı, «Elm», 1990, s. 58-60.

466.    Mirəhmədov Ə. Hadinin Nizamidən tərcümələri. «Ədəbiyyat qəzeti», 1947, 30 iyun.

467.    Mirzəyeva Emma. Müxtəlif nitq hissələrindən düzələn iki və daha çox elementli frazeoloji birləşmələrin tərcümə yolları //Tərcümə və Transmilli Proseslər: Beynəlxalq konfransın tezisləri (14-15 aprel, 2005). - Bakı, 2005. - S.123-124

468.    Mirzəyeva Ş.  «Hamlet»in  yeni tərcüməsi. (T. Əyyubovun tərcüməsi haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət»,  1959, 25 aprel.

469.    Mirzəyeva Ş.  İnsan və iblis (V. Götenin  «Faust» əsərinin Azərbaycan dilinə  tərcüməsi haqqında). «Azərbaycan», 1973, № 4, s. 201 - 208.

470.    Mirzəyeva V.  A.P.Çexovun əsərləri Azərbaycan dilində. «Sovet Ermənistanı», 1960, 23 yanvar.

471.    Mirzəyeva V. Rus ədəbiyyatı Azərbaycan mətbuatında. «Bakı», 1964, 27 may.

472.    Muxtarov H. Tərcüməçi olmaq asandırmı? //Azərbaycan gəncləri. - 1987. - 3 fevral.

473.    Muxtarov H. Çoxdillilik, ikidillilik və tərcümə. «Azərbaycan müəllimi», 1984, 27 iyun.

474.    Muradəliyeva Nailə.  Azərbaycan nəsrinin spesifik xüsusiyyətləri və  rus dilinə tərcümə prosesində onun təzahürü Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı -  1974.

475.    Musayev Vüqar. XX əsrin birinci yarısında Azərbaycan ədəbiyyatında satirik hekayələr və onların rus dilinə tərcümə xüsusiyyətləri. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı -2004.

476.    Mustafa Sabir. Şekspir Azərbaycan dilində : Müsahibə //Ədəbiyyat qəzeti. - 1996. - 5 iyul

477.    Mustafayev İ. Görkəmli tərcüməçi (B.Musayevin anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə).  «Ədəbiyyat və incəsənət», 1967, 12 avqust.

478.    Mustafayev M. Tərcümə mədəniyyətmizin bəzi məsələlərinə dair //Azərbaycan kommunisti. - 1974. - №4. - S. 55-62.

479.    Mustafayev M. Tərcümə mədəniyyətimizin bəzi məsələlərinə dair. «Azərbaycan kommunisti», 1974, № 4,s. 55-62.

480.    Mustafayev Fərhad. Amerika poeziyasında simvolların işlədilməsi və onların Azərbaycan dilinə tərcümə prinsipləri // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. - S.97-198.  

481.    Mustafayeva Yasəmən. Dostoyevski yaradıcılığı Azərbaycan tədqiqatları və tərcümələrində. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı - 2005.

482.    Mustafayeva Rəsmiyyə. Tərcümə  əsərləri və Milli teatr estetiksı. - Bakı: Nurlan. - 2003. - 155 s.

483.    Mustafayeva Rəsmiyyə. Tərcümə əsərləri və milli teatr estetikası (1940-1980). Bakı, «Nurlan», 2003, 155 s.

484.    Mustafayeva Sənubər. Hüqo poeziyasının Azərbaycan dilinə tərcüməsi // Elmi xəbərlər (ADU). -2005. -№2. -S. 135-137.

485.    Mustafayeva Şəfəq. Bədii tərcümədə sərbəstliyin nəzəri əsasları // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (BSU). -2005. -№4. -S. 25-28.  

486.    Mustafazadə A. Zamanın tələbi ilə ayaqlaşmaq (Tərcümə məsələsi haqqında). «Kommunist» 1984, 25 dekabr.

487.    Mustafazadə A. Mənəvi dayaqlar (Bədii tərcümənin vəzifələri haqqında) //Azərbaycan. - 1986. - №8. - s.180-186.

488.    Mustafazadə A. Tərcümə və tərcüməçilik yeni mərhələdə //Kommunist. - 1981. - 4 aprel.

489.    Mütəllimov Təhsin. Tərcümə yaradıcılıq işidir (T.Drayzerin «Kerri bacı» əsərinin tərcüməsi haqqında) //Azərbaycan. - 1959. - №8. - S.213-217.

 

N

 

490.    Nağısoylu Möhsün. XVI əsr Azərbaycan tərcümə abidəsi «Şühədannamə». Bakı, «Nurlan», 2003, 191 s.

491.    Nağısoylu Möhsün. Orta əsrlərdə Azərbaycanda tərcümə sənəti. Bakı, «Elm», 2000, 262 s.

492.    Nağısoylu Möhsün. Şirazinin «Gülşəni-raz» tərcüməsi. Bakı, «Nurlan», 2004, 378 s.

493.    Nağısoylu Möhsün. Əhmədinin «Əsrarnamə» tərcüməsi. Bakı, «Nurlan», 2005, 241 s.

494.    Nagiyev Rəfael. Tərcümə haqqinda qeydlər// Kommunist. – 1959. 13 avqust.

 

495.    Nağıyeva Ş. Azərbaycan poeziyasının ingilis dilinə tərcüməsində realiyaların saxlanması / Ş. Nağıyeva // “Xarici Dil Tədrisinin Nəzəri və Praktik Məsələləri” Konfransı, Bakı, 20 may, 1995. - Bakı: Elm, 1995. - s. 96.

496.    Nağıyeva Ş. «Hamletin monoloqu» Azərbaycan tərcümələrində.  Müasir dilsiliyin problemləri (dil əlaqələri). II Beynəlxalq elmi konfrans (22-23 noyabr 2007-ci il. Bakı, Azərbaycan). Bakı, «Kitab aləmi», 2007, s. 136-140.

497.    Nağıyeva Ş. Qəzəl janrının ingilis dilinə tərcüməsi barədə bir neçə söz “Filologiya məsələləri” toplusu,  AMEA-nın  Əlyazmalar İnstitutu, 2007-1

498.    Nağıyeva Ş. Şeir tərcüməsində məzmun formaya, yoxsa forma məzmuna xidmət etməlidir? “Tədqiqlər” toplusu,  AMEA-nın Dilçilik İnstitutu, 2008-1

499.    Nağıyeva Ş. Tərcüməçi məsuliyyəti və tərcümə seçimi. Elmi Xəbərlər, ADU. yanvar, 2008.

500.    Nağıyeva Ş. Azərbycan və ingilis poeziyalarının qarşılıqlı tərcüməsində vəzn problemi. “Filologiya məsələləri” toplusu,  AMEA-nın  Əlyazmalar İnstitutu, 2007- №2

501.    Nağıyeva Ş. Poeziya tərcüməsi: kəsişən nöqtələr, ayrılan fikirlər. Dilçiliyin və dillərin tədrisinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfransın maierialları (9-10 noyabr 2007). Bakı, «ADU nəşriyyatı» MMC, 2007, s. 303-305.

502.    Nağıyeva Ş.B. Bədii tərcümə tarixinə bir nəzər. Filologiya məsələləri. Bakı, 2007, № 6, s. 316-323.

503.    Nağıyeva Ş.B. Bədii tərcümə xüsusi tərcümə növü kimi. Müasir dilsiliyin problemləri (dil əlaqələri). II Beynəlxalq elmi konfrans (22-23 noyabr 2007-ci il. Bakı, Azərbaycan). Bakı, «Kitab aləmi», 2007, s. 213-215.

504.    Nağıyeva Şəhla. Müasir Azərbaycan poeziyasının ingilis dilinə tərcüməsində milli koloritin saxlanması. Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiya. Bakı, 1997.

505.    Nağıyeva Şəhla. Xüsusi adlar milli koloritin daşıyıcısı kimi («Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının ingilis dilinə tərcümə variantları əsasında). Bakı, «Çinar-Çap», 2003, 77 s.

506.    Nağıyev R.  Çexovun əsərləri Azərbaycan dilində. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1960, 9 yanvar.

507.    Nağıyev R. «Vasili Tyorkin» Azərbaycan dilində (A.Tvardovskinin eyni adlı əsəri haqqında). «Azərbaycan», 1956, № 6, s. 154-159.

508.    Nağıyev R. «Qəribə yay» romanının  tərcüməsi haqqında. (K. Fedinin  eyni adlı  romanının azərbaycan dilinə tərcüməsi haqqında). «Kommunist», 1961, 6 aprel.

509.    Nağıyev R. Maraqlı əhvalatların maraqsız  tərcüməsi. (Suriya yazıçısı Əbül - Fərəcin «Maraqlı əhvalatlar» kitabının azərbaycanca tərcüməsi haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1962, 24 mart.

510.    Nağıyev R. Maraqlı əhvalatların maraqsız tərcüməsi (Suriya yazıçısı Əbül Fərəcin «Maraqlı əhvalatlar» kitabı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1962. - 24 mart

511.    Nağıyev R. Nöqsanlı bir tərcümə haqqında. (T. Drayzerin «Dahi» romanının azərbaycanca tərcüməsi haqqında). «Kommunist», 1959, 13 avqust.

512.    Nağıyev R. Üç povestin tərcüməsi  haqqında. (İ.S. Turgenevin «Asiya», «İlk məhəbbət», «Bahar suları» povestlərinin  azərbaycanca  tərcüməsi  haqqında). «Kommunist», 1955, 16 mart.

513.    Nağıyev R., Həsənov T. İki uşaq kitabı və onların tərcüməsi (V.Oseyevanın «Vasyok Trubaçov və yoldaşları», N. Kalmanın «Fəlakət yurdu» əsərləri). «Azərbaycan», 1953, № 10, s. 146-152.

514.    Nağıyev Rəfael. Nöqsanlı bir tərcümə haqqında (T.Drayzerin «Dahi» romanının Azərbaycan dilinə tərcüməsi haqqında//Kommunist. - 1959. - 13 avqust.

515.    Nazim Ə. Qorki və türk ədəbiyyatı. «Gənc bolşevik», 1932, №7, s.25-26.

516.    Neftqazçıxarma terminlərinin izahlı lüğəti: Rusca-ingiliscə-azərbaycanca. - Bakı, 2001. - 392 s.

517.    Nemətova K. Mirzə Şəfinin Almaniyada nəşri. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1984, 14 sentyabr.

518.    Nəbiyev B.  M.Qorki əsərlərinin  birinci cildi. (Azərbaycan  dilinə  tərcüməsi haqqında). «Azərbaycan  gəncləri», 1955, 10 iyul.

519.    Nəbiyev B. «Adi əhvalatlar».  (Qonçarovun eyni  adlı romanının  azərbaycanca  tərcüməsi haqqında). «Kommunist», 1954, 27 fevral.

520.    Nəbiyev B. «Dostlar və düşmənlər». (K. Simenovun eyni adlı məcmuəsinin  azərbaycanca tərcüməsi haqqında). «Bakı kommunisti», 1953, 3 mart.

521.    Nəbiyev B. «Rus qadınları». (Nekrasovun eyni  adlı  poemasının  azərbaycanca tərcüməsi haqqında).

522.    Nəbiyev B. «Çayka» romanı Azərbaycan  dilində. (N. Biryukovun eyni adlı  romanının  tərcüməsi haqqında). «Azərbaycan», 1953, № 8, s. 143 - 147.

523.    Nəbiyev B. Axtarışlar, tapıntılar və itkilər (Azərbaycan dilində bədii tərcümələrin vəziyyəti və vəzifələri). «Tərcümə sənəti. Məqalələr məcmuəsi» kitabından. Bakı, «Elm», 1990, s. 66-101.

524.    Nəbiyev B. Bədii tərcümə problemləri (Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının VI qurultayında çıxışı). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1976, 5 iyun.

525.    Nəbiyev B. Bədii tərcümə haqqında (Azərbaycan yazıçı və mütərcimlərinin bədii tərcümələri haqqında). «Azərbaycan», 1975, № 7, s. 178-193.

526.    Nəbiyev B. Qorki azərbaycanca danışır (Qorkinin əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi haqqında) //Ulduz. - 1968. - №3. - S.76-77.

527.    Nəbiyev B. İki tərcümə  haqqında  bəzi qeydlər. (N.A. Nekrasovun «Şaxta - çovğun, qırmızı burun», «Rus  qadınları» əsərlərinin  azərbaycanca tərcümələri). «Azərbaycan gəncləri», 1954, 26 dekabr.

528.    Nəbiyev B. F.M.Dostayevskinin əsərləri Azərbaycan dilində. «Azərbaycan», 1973, № 6, s. 194-200.

529.    Nəbiyev B.,  Nağıyev R. Bir əsərin  üç  tərcüməsi. (N. Qoqolun «İvan  İvanoviçlə İvan  Nikiforoviçin dalaşması haqqında povesti»nin  tərcümələri haqqında). «Ədəbiyyat  və incəsənət»,1954, 3 iyul.

530.    Nəbiyev B., Nağıyev R. «Tələbələr». (Y. Trifonovun eyni adlı romanının  azərbaycanca tərcüməsi  haqqında). «Kommunist», 1953, 29 sentyabr.

531.    Nəbiyev M. Şekspir sonetlərinin tərcüməsi (tərcüməçi S.Mustafayev haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1983, 8 aprel.

532.    Nəcəfov M. Qorkinin əsərləri Azərbaycan  dilində. «Azərbaycan müəllimi», 1961, 22 iyun.

533.    Nəcəfova M.  L.N.Tolstoyun əsərləri  Azərbaycan  dilində. «Azərbaycan  gəncləri», 1960, 28 oktyabr.

534.    Nəcəfova M. Saltıkov - Şedrinin  əsərləri  Azərbaycan dilində. «Azərbaycan müəllimi», 1961, 26 yanvar.

535.    Nəcəfova M. Çexovun  əsərləri Azərbaycan dilində. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1960, 9 yanvar.

536.    Nəzərli H. Bir-iki söz. A.S.Puşkinin hekayələri. 2-ci nəşri. Bakı, 1934, s.7-12.

537.    Nəzərov İ. İki kitabça haqqında (Q.Qrekinin «Stalinqrad» və K.Uşinskinin «Nağıllar və hekayələr» əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşri barədə). «Azərbaycan gənclər», 1948, 22 dekabr.

538.    Novruzov R. Tərcümə millətlərarası ədəbi ələaqə forması kimi. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı -1979.

539.    Novruzov R. Xalqlar arasında körpü (Azərbaycan KP MK-nın Respublikada tərcümə işinin vəziyyəti və onu yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında qərarı). Azərbaycan müəllimi. - 1984. - 11 may.

540.    Novruzov R. Xalqlar arasında körpü (Azərbaycan KP MK-nın respublikada tərcümə işinin vəziyyəti və onu yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında qərarı). «Azərbaycan müəllimi», 1984, 11 may.

541.    Novruzov Rafiq. Bədii tərcümə və ədəbiyyatların qarşılıqlı  təsiri və zənginləşməsi problemləri. Filologiya elm. doktoru alimlik dərəc. almaq üçün dissertasiya. Bakı - 1989.

542.    Novruzov Xanəhməd. Elmi-texniki ədəbiyyatın ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcüməsinə dair //Elmi xəbərlər (ADU). - 2005. - №2. - S.109-110

 

O

 

543.    Orucəli H. Belinskinin azərbaycanca nəşr olunmuş əsərləri haqqında. «Kommunist», 1949, 29 iyun.

544.    Oruclu Səhər. Azərbaycan folklorunun rus dilinə tərcüməsi probleminin özünəməxsusluğu (1980-1990-cu illər). Bakı, «Səda», 2007, 204 s.

 

P

 

545.    Paşayeva Müzahirə. İkidilli ingiliscə-Azərbaycanca lüğətlərdə ingilis frazeoloci vahidlərin tərcüməsi haqqında //Tərcümə və Transmilli Proseslər: Beynəlxalq konfransın tezisləri (14-15 aprel, 2005). - Bakı, 2005. - s.122-123.

546.    Paşayeva Ş.R. Tərcümə prosesində yaranan frazeologizmlər və bunların  lüğətdə yerləşdirilməsi //M.F.Axundov ad. AzərbaycanPedaqoci Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutu. Elmi əsərlər. - 1975. -Ser.12; №3. -S. 102-107.

547.    Paşayev V. Dünya xalqlarının dilllərində (R.Rzanın əsərlərindən bir çoxunun xarici dillərə tərcüməsi haqqında). «Bakı», 1967, 16 iyul.

548.    Paşayeva Ş.R. Tərcümə prosesində yaranan frazeologizmlər və bunların lüğətdə yerləşdirilməsi. M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoci Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun elmi əsərləri. Dillər və ədəbiyyat. 1975, seriya 12, № 3, s. 102-107.

549.    Pirnəzərova Gülənbər. Bədii tərcümə əsasında özləşmə prosesi //Elmi əsərlərin xüsusi buraxılışı (ADU). -Bakı,2005. -S. 92-99.

550.    Pirnəzərova Gülənbər.Tərcümədə interkultural dil vahidlərinin ifadə məsələlərinə dair // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransının tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 168-169;  213.

551.    Poetik tərcümələr.1-ci toplu (redaktoru Hamlet İsaxanlı). Bakı, «Xəzər» Universiteti nəşriyyatı, 2005, 389 s.

552.    Polyak dilində (Polşa şairi L.Levinin Azərbaycan poeziyasından etdiyi tərcümələr haqqında). «Qalibiyyət bayrağı», 1968, 28 sentyabr.

553.    "Poliqlot" elektron lüğətlər sistemi / İnformasiya Kommunikasiyası Texnologiyaları üzrə Milli Strategiya layihəsi.  www.polyglot.az <http://www.polyglot.az/>

554.    Protalin V. «Bu ellərə vurulmuşam...» (Azərbaycan» şerinin rus dilinə tərcüməçilərindən olan şair V.Protalin ilə «Bakı» qəzetinin əməkdaşlarının görüşü). «Bakı», 1978, 15 iyul.

 

R

 

555.    Rahim M.  Tərcüməçinin qeydləri. (Y.M. Lermontovun  əsərlərini  necə tərcümə etmişdir?). «Ədəbiyyat  qəzeti», 1939, 3 oktyabr: M.Rahim. Xalqın  istəyincə.  Məqalələr  məcmuəsi. Bakı, Azərnəşr, 1971, s. 83 - 85.

556.    Rahim M. Rus şerinin fəxri (M.Y.Lermantovun əsərlərinin tərcüməsi haqqında). «Kommunist», 1949, 15 oktyabr.

557.    Rahim Məmməd. Nəcib iş (Ədəbiyyatda tərcümə işi). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1973, 17 noyabr.

558.    Redaksiyadan (A.S. Puşkinin  «Yevgeni Onegin» mənzum  romanının  S.Vurğun  tərəfindən  Azərbaycan dilinə  tərcümə edilən mətnin  dərc  olunması  haqqında). «Kommunist», 1939, 12 sentyabr.

559.    Rəfili M. «Yevgeni Onegin» Azərbaycan  dilində. «Ədəbiyyat qəzeti», 1951, 5 dekabr.

560.    Rəfili M. «Hərb və sülh» Azərbaycan dilində. (L. Tolstoyun eyni adlı epopeyasının azərbaycanca tərcüməsi haqqında). «Kommunist», 1951, 14 noyabr.

561.    Rəfili M. Bədii tərcümə haqqında. (I - II məqalələr). «Ədəbiyyat qəzeti», 1951, 17 oktyabr.

562.    Rəfili M. Qriboyedov və əsəri. «İnqilab və mədəniyyət», 1929, № 1, s.44-45.

563.    Rəfili M. Dərin köklər (Amerika yazıçıları Ceyms Qou və Ariot Yeessonun eyniadlı pyesi S.Rüstəmin tərcüməsində).  «Ədəbiyyat qəzeti».  1948, 19 mart.

564.    Rəfili M. M.Qorki (Tərcümə problemləri baxımından). Bakı, 1929. s.3-14.

565.    Rəfili M. M.Y.Lermantov (Əsərlərinin tərcümələri haqqında). «Ədəbiyyat qəzeti».  1939, 2 iyun.

566.    Rəhimli Esmiralda. Adekvatlıq və uyğunluq; imkan və hüdudlar (Şekspirin Azərbaycan tərcümələrində ekvivalentsiz leksika və frazeoloci vahidlərin adekvatlıq problemi) // Elmi xəbərlər (ADU). -2005. -№2. -S.117-121.

567.    Rəhimli Esmiralda. Vilyam Şekspirin «Hamlet» faciəsinin «olum, ya ölüm?» monoloqunda leksik uyğunluq və adekvatlıq problemi. //Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın tezisləri: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S.244-245.

568.    Rəhimov İ. Xarici dildən  və xarici dilə. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1967, 8 aprel, s. 9.

569.    Rəhimov İ., Nağıyev V. İkitərəfli tərcümə (Mətn Azərbaycan və ingilis dillərindədir). Bakı, Azərnəşr, 1972, 88 s.

570.    Rəhimov İsmixan. Tərcüməçi şəxsiyyəti (V.Şekspirin «Hamlet» faciəsi C.Cabbarlının tərcüməsində). «Azərbaycan», 1988, № 1, s. 158-166.

571.    Rəhimov İsmixan. Tərcüməçi şəxsiyyəti. Hamletin monoloqunun Azərbaycan dilinə bir neçə tərcümə variantı haqqında (Mərhum İ.Rəhimovun şəxsi arxivində saxlanan bu məqaləni alimin ailə üzvləri təqdim etmişdir).

572.    Rəhimov İsmixan. Görkəmli tərcüməçi - Mikayıl Rzaquluzadə (Mərhum İ.Rəhimovun şəxsi arxivində saxlanan bu məqaləni alimin ailə üzvləri təqdim etmişdir).

573.    Rəhimova Ülviyyə. Romantik üslub və tərcümə problemi (Hüseyn Cavidin yaradıcılığı əsasında). Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı  -1998.

574.    Rəhmanzadə F. Orijinala qayğı ilə... (M.Cəlilin «Moabit dəftəri» kitabının Xəlil Rza tərəfindən tərcümə edilməsi haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1980, 20 avqust.

575.    Rəsulova T. Tərcümənin tədrisində audivizual  vasitələrdən istifadə qaydaları (Dilçiliyin və dillərin tədrisinin aktual problemləri: Beynəlxalq Elmi konfransın materialları. 9-10 noyabr, 2007). - Bakı ADU-nun nəşriyyatı, 2007. - S.320-322.

576.    Rəsulova t. Tərcümənin tədrisində audiovizual vasitələrdən istifadə qaydaları. Dilçiliyin və dillərin tədrisinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfransın materialları (9-10 noyabr 2007). Bakı, «ADU nəşriyyatı» MMC, 2007, s. 320-322.

577.    Rəşidov M. Klassiklərimizin tərcüməsinə  diqqəti artırmalı. (F.Şillerin «Pyesləri»nin  azərbaycanca tərcüməsi haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1961, 8 aprel.

578.    Ruhulla S. Troyekurov Puşkinin «Dubrovski» əsərinin Azərbaycan Dram Teatrında tamaşaya qoyulması münasibətilə). «Ədəbiyyat qəzeti», 1937, 21 fevral.

579.    Rus ədəbiyyatından tərcümə işinə  diqqəti  artırmalı. «Ədəbiyyat qəzeti», 1951, 15 noyabr.

580.    «Rus qadınları». (N.A. Nekrasovun eyni adlı  kitabının  azərbaycanca tərcüməsi haqqında). «Azərbaycan məktəbi», 1954, №11, s. 79.

581.    Rusca-azərbaycanca izahlı hərbi terminlər lüğəti / M.M. Seyidov. - Bakı: Azərbaycan dövlət nəşriyyatı, 1993. - 336 s.                 

582.    Rusca-azərbaycanca lüğət. - Bakı, 1991. - 712 s.

583.    Rüstəmbəyova Aygün. O.Henrinin novellaları Azərbaycan dilində //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1990. - 24 avqust.

584.    Rüstəmzadə V. Məna dəqiqliyi. (Azərbaycandan  rus dilinə  bədii tərcümə haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1967, 20 aprel.

585.    Rüstəmov R.  «Sakit Don» romanının  Azərbaycan dilinə  tərcüməsi haqqında. «Kommunist», 1951, 7  dekabr.

586.    Rüstəmov Tofiq. Tərcümə və nitq mədəniyyəti (Tərcümə məsələləri). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1983, 7 oktyabr.

587.    Rüstəmxanlı Sabir. Belə getsə Tərcümə Mərkəzi bir məktəbə çevriləcək //Xəzər. - 2006. - №2. - S.151-154.

588.    Rüstəmzadə B. Mənali dəqiqələr (Bədii tərcümə haqqinda) // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1967. – 29 aprel.

589.    Rza R. Ədəbiyyatımızın yaxın dostu. (P.  Antokolskinin Azərbaycan ədəbiyyatından  rus dilinə  etdiyi tərcümələrin əhəmiyyəti haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1958, 17 may.

590.    Rza Xəlil. Mayakovskiyə layiq (Şairin əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi haqqında). «Azərbaycan», 1987, № 2, s.176-179.

591.    Rza Ə. Şerimiz ingilis dilində. (1964 - cü ildə Azərnəşrin  ingilis və fransız dillərində  çapdan buraxdığı «Dost əllər» kitabı haqqında). «Ədəbiyyat  və incəsənət». 1964, 17 oktyabr.

592.    Rzabəyova F. Körpüsalanlar (Respublikada tərcümə işinin vəziyyəti haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1983, 26 avqust.

593.    Rzaquluzadə  M. Tərcüməçilər  kadrosunu  kim  hazırlayacaqdır? (Azərbaycan  sovet yazıçılarının  müşavirəsində nitq). «Ədəbiyyat qəzeti».  1934, 11 yanvar.

594.    Rzaquluzadə M. Bədii ədəbiyyatda tərcümə //Qızıl Gəncə.- 1928.- № 3-4, s.131-135.

595.    Rzaquluzadə M. Şerdə tərcümə. «Azərbaycan», 1967, № 7, s. 141 - 145.

596.    Rzayev Ə.  Orijinalın  dilini  biləndə. «Kommunist», 1973, 2 iyun.

597.    Rzayev Ə. Bayronun  «Gaur» poeması Azərbaycan dilində. M.F. Axundov adına  APDİ-nin  professor-müəllim heyətinin  elmi  konfransının  materialları, 1969.  

598.    Rzayev Ə. İ. İngilis poeziyasının Azərbaycan dilinə tərcüməsi zamanı ortaya çıxan bəzi çətinliklər və onların aradan qaldırılması yolları. M.F.  Axundov  adına  APDİ-nin  professor - müəllim heyətinin elmi  konfransında etdikləri məruzələrin tezisləri. Bakı, 1965, s. 87-88.

599.    Rzayev Ə. Milli kolorit (tərcümədə). «Ədəbiyyat  və incəsənət», 1967, 13 may.

600.    Rzayev Ə. Tərcümə və orijinal. «M.F. Axundov adına APDİ-nin  Elmi Əsərləri», 1969, № 3.

601.    Rzayev Ə.İ.  İngilis dilindən  Azərbaycan  dilinə  tərcümə zamanı  şerin  vəzn məsələləri. M.F.  Axundov  adına  APDİ-nin  professor - müəllim heyətinin elmi  konfransının  materialları. Bakı,1968, s. 47-49.

602.    Rzayev Ə.İ. C.Q.Bayronun «Abidos gəlini» poeması Azərbaycan dilində.  M.F.  Axundov  adına  APDİ-nin  professor - müəllim heyətinin elmi  işlərinin yekununa həsr olunmuş konfrans  materialları kitabında. Bakı, 1967, s. 85-86.

603.    Rzayev Ənvər. İngilis poeziyasının Azərbaycan dilinə tərcümə məsələləri. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı -  1969.

 

S

 

604.    Sabirin əsərləri rus dilində. «Ədəbiyyat qəzeti».  1938,  26 yanvar.

605.    Sabitova Aynur. İdeologiya və tərcümə //Xəzər. - 2004. - №4. - S.99-101

606.    Sadiqov B. A.A.Bakixanovun tərcüməçilik fəaliyyəti //Ulduz. – 1969. - №11. – s.45.

607.    Sadıq Ə. Puşkin Azərbaycan dilində. «Ədəbiyyat qəzeti», 1937, 10 fevral.

608.    Salmanov Şamil. Tərcümə sənətinin tarixi //Azərbaycan. - 1995. - 5 dekabr.

609.    Salmanova N.Q. İngilis dilində konversiya yolu ilə yaranan sözlər və onların Azərbaycan dilinə tərcümə üsulları. Müasir dilsiliyin problemləri (dil əlaqələri). II Beynəlxalq elmi konfrans (22-23 noyabr 2007-ci il. Bakı, Azərbaycan). Bakı, «Kitab aləmi», 2007, s.227-229.

610.    Sarovlu Abbasəli. Orijinaldan orijinala tərcümə //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1975. - 1 fevral.

611.    Seyidbəyli H.  İki əsərin tərcüməsi. (A. P. Çexovun «hekayələr», İ. Vasilenkovun  «Ulduz» povestinin azərbaycanca tərcümələri haqqında). «Ədəbiyyat qəzeti», 1951, 15 noyabr.

612.    Seyidov İ. Azərbaycan şerinin bədii  tərcüməsi haqqında. «Nizami adına  Ədəbiyyat İnistitutunun  Ədəbiyyat məcmuəsi», 1949, 5-ci cild, s.92.

613.    Seyidov M., Əliyev O. «Bilqamıs» dastanı Azərbaycan dilində. «Azərbaycan müəllimi», 1986, 19 sentyabr.

614.    Seyidova Z. Azərbaycan dilində (V.Şekspir əsərlərinin  tərcümələri). «Bakı», 1964, 23 aprel.

615.    Səfərli Əlyar. Nizami türk dilində. «Kirovabad kommunisti», 1968, 20 avqust.

616.    Səidzadə Ə. Puşkinin əsərlərinin Azərbaycan dilinə birinci tərcümələri. «Yeni Şirvan», 1949, 2 iyul.

617.    Səmədov Elxan. İngilis ədəbiyyatı Azərbaycan dilində (ingilis ədəbiyyatının Azərbaycanda öyrənilməsinin istiqamətləri və mərhələləşdirilməsi problemi) Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı. -1999.

618.    Səmədov Z., Məmmədov C. «Pedaqoji poema». (A. Makarenkonun eyni adlı əsərinin azərbaycanca  tərcüməsi haqqında). «Azərbaycan gəncləri», 1952, 19 sentyabr.

619.    Səmədova L.  M.Lermantovun «Zəmanəmizin qəhrəmanı» romanı Azərbaycan dilində. «Tərcümə sənəti. Məqalələr məcmuəsi» kitabından. Bakı, «Elm», 1990, s. 194-219.

620.    Sərkaroğlu Əsgər. Fransızların Nizami haqqında ilk məlumatları və şairin tərcümələri //Elm və həyat. -1 970. - №8. - S.31-32

621.    Sərokaroğlu Ə.Tərcümədə xüsusi adların verilməsi haqqında //Kommunist. - 1984. - 4 noyabr.

622.    S.Oğlu. Axundovun «Əsərləri» (Tibilisidə M.F.Axundovun rus dilində buraxılan «Seçilmiş əsərləri» haqqında). «Ədəbiyyat qəzeti».  1939, 10 mart.

623.    Söhbət bədii tərcümədən gedir (Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının Rəyasət Heyəti və respublika Nazirlər Soveti Dövlət Mətbuat Komitəsinin Azərnəşr tərəfindən keçən il buraxılmış bədii tərcümə əsərlərini keyfiyyətinə həsr edilmiş müşavirə). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1965, 16 yanvar.

624.    Sultanova Gültəkin. «Vanya dayı» Azərbaycan dilində (A.P.Çexovun 125 illiyi münasibətilə). «Azərbaycan», 1985, № 1, s.167-170.

625.    Sultanova Gültəkin. XIX əsr rus dramaturgiyasının Azərbaycan dilinə tərcümə problemləri. Filologiya elm. doktoru alimlik dərəc. almaq üçün dissertasiya. Bakı -  1978.

626.    Sultanova Gültəkin. Mirzə Ələkbər Sabirin poeziyası rus tərcümələrində. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı - Bakı, 1970.

627.    Sultanova Gültəkin. Orijinalla səsləşəndə (A.N.Ostrovski Azərbaycan dilində).  «Azərbaycan», 1987, № 2, s.168-173.

 

Ş

 

628.    Şamilov S. Azərbaycan şerləri antalogiyası («Azərbaycan şeri antalogiyası»nın rus dilində hazırlanması haqqında). «Ədəbiyyat qəzeti».  1937, 3 iyun.

629.    Şerlər (N.A. Nekrasovun  eyni adlı  kitabının  azərbaycanca tərcüməsi haqqında). «Azərbaycan məktəbi», 1953, № 4, s.77.

630.    Şəmidə Ə. N. V.  Qoqolun əsərləri  fars  dilində. «İnqilab və mədəniyyət», 1952, № 3, s. 62 - 65. Şərif Ə.  Bədii tərcümə  məsələsi ətrafında.  «Ədəbiyyat qəzeti», 1935, 6 fevral.

631.    Şərif Ə.  Bədii tərcümənin  bəzi məsələlərinə dair. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1967, 9 mart.

632.    Şərif Ə.  Söhbət  ciddi oldu… (Bakıda bədii  tərcümə məsələlərinə  həsr  olunan  Ümumittifaq  müşavirəsi haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1967, 20 may, s.5, 6,10.

633.    Şərif Ə. Bədii tərcümə  məsələsinə dair. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1960, 15 - oktyabr.

634.    Şərif Ə. Bədii tərcümə məsələsinə dair. «Ədəbiyyat qəzeti», 1935, 15 oktyabr.

635.    Şərif Ə. Bədii tərcümənin bəzi məsələlərinə dair // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1967. – 4 mart.

636.    Şərif Ə. Sabir başqa dillərdə. «Ədəbiyyat qəzeti», 1936, 18 oktyabr.

637.    Şərif Ə. Hamlet (Əsərin C.Cabbarlı tərəfindən tərcüməsi haqqında məqalə «Harun» imzası ilə dərc edilmişdir). «Yeni fikir», 1927, 6 yanvar.

638.    Şərif H.  Bədii nəsr və tərcümə. «Azərbaycan», 1967, № 7, s. 146 - 148.

639.    Şərif H. «Moskvadan uzaqlarda» romanının  tərcüməsi haqqında. (V. Ağayevin eyni adlı  romanının azərbaycanca tərcüməsi haqqında). «Ədəbiyyat  qəzeti», 1952, 25 iyul.

640.    Şərif H. Böyük yaradıcılıq məktəbi. (Bədii  tərcümənin  əhəmiyyəti haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət» 1960, 19 noyabr.

641.    Şərif H. Bədii tərcümə  problemləri (Riqada keçirilən bədii tərcüməyə həsr olunmuş konfransdan qeydlər). «Ədəbiyyat  və incəsənət», 1973, 29 dekabr.

642.    Şərif H. Bədii tərcümə ancaq yaradıcı olmalıdır. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1967, 18 mart.

643.    Şərif H. T.Q.Şevçenkonun əsərlərinin tərcüməsi. «Kommunist», 1939, 8 may.

644.    Şərifov  H. Lermontov  Azərbaycan  dilində. «Ədəbiyyat qəzeti», 1939, 1 noyabr.

645.    Şərifov H.  «Atalar və oğullar». (İ. Turgenevin eyni  adlı  romanının  azərbaycanca tərcüməsi  haqqında). «Ədəbiyyat  və incəsənət», 1953, 16 may.

646.    Şərifov H.  «Hərb və sülh». (L. Tolstoyun «hərb və sülh»  epopeyasının azərbaycanca tərcümə olunan  birinci cildi haqqqında). «Kommunist», 1948, 17  iyul.

647.    Şərifov H. Bədii tərcümə. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1954, 3 aprel.

648.    Şərifov H. Bədii tərcümənin zəruri tələbləri. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1962, 24 noyabr.

649.    Şərq: Tərcümə toplusu (AMEA Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyi. Redaktoru R.Hüseynov). Bakı, «Nurlan», 2006, 648 s.

650.    Şıxbabayev Nüsrət. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanındakı bəzi frazeoloji birləşmələr ingilis dilinə tərcümədə. «Hesabat» curnalı.

651.    Şıxlı İsmayıl. «Faust» Azərbaycan dilində //Kommunist. - 1971. - 20 may

652.    Şirinova Mahnur. Sabit söz sırası və onun pozulmasının tərcüməyə təsiri // Elmi xəbərlər (ADU). -2005. -№2. -S. 82-83.  

653.    Şirvan  Y. «Dərin köklər». (Ceyms Qou və  Arnold Dussonun Azərbaycan dilinə tərcümə   olunan  və Azərbaycan səhnəsində tamaşaya qoyulan eyni adlı pyesi haqqında). «Kommunist», 1948, 14 mart.

 

T

 

654.    Tağıyev Ə. C.Cabbarlı və tərcümə sənəti. «Bilik», 1936, 2 oktyabr.

655.    Tağıyev R. Azərbaycan  dilində (N.A. Nekrasovun əsərləri). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1971, 11 dekabr, s.7.

656.    Tahirov Ə. Vilyam Şekspir (X.İbrahimin tərcüməsi ilə nəşr olunan eyniadlı kitab haqqında). «Kommunist», 1925, 17 noyabr.

657.    Talıbzadə K.  A.Səhhətin rus ədəbiyyatından tərcümələri haqqında. Azərbaycan SSR EA Xəbərləri, 1949, №9, s. 79-89.

658.    Tanreveren Muharrem  İngilis ədəbiyyatının türk dilinə tərcümə tarixi. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı -2006.

659.    Tanrıveren Muherrem. Tərcümə //Elmi xəbərlər (ADU). - 2005. - №1. - s.135-136.

660.    Texniki terminlər lüğəti. Rusca-azərbaycanca-ingiliscə / Bakıhidrolayihə; Tərt. ed. A.Y. Piriyev, Q.H.Cəfərov; Baş red. A.Y. Piriyev. - Bakı: Qanun, 2004. - 368 s.

661.    Təhmasib A. «Hamlet» Azərbaycan dilində. - Bakı: Yazıçı, 1980. - 100 s.  

662.    Təhmasib A. Şekspirin  ilk  mütərcimləri. ADU - nun  «Elmi əsərləri». Dil  və ədəbiyyat  seriyası. Bakı, 1968, № 1 - 2.

663.    Təhmasib A. Şekspirin «Hamlet» pyesi Ə.Haqverdiyevin tərcüməsində /Elmi əsərlər (APDİ) DƏ ser. - 1972. - №3. - s.46-53

664.    Təhmasib A. Şekspirin pyesldərinin bir sıra dünya dillərinə tərcümələri haqqında //Elmi əsərlər (M.F.Axundov ad. APDİ Dil və ədəb. Ser) . - 1970. - №1. - s.121-130.

665.    Tərcümə məsələlərinin müzakirəsi. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1961, 14 yanvar.

666.    Tərcümə məsələlərinə  dair müşavirə.  (Müşavirədə  S. Məlikov, C. Məmmədov, M. Rzaquluzadə, Ə. Heydərli və b. məruzələr  etmişlər). «Ədəbiyyat  və incəsənət», 1961, 24 iyun.

667.    Tərcümə sənəti. Məqalələr məcmuəsi. Bakı, «Elm», 1990, 344 s.

668.    Tərcüməçilərin Moskva müşavirəsində. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1970, 2 fevral.

669.    Türk ədəbiyyatı rus dilində. (Azərbaycan  yazıçılarının əsərlərinin  rus dilinə  tərcüməsi haqqında) «Kommunist», 1934, 3 aprel.

 

U

 

670.    Ukrayna dilində (S.S.Axundovun V.Marçenko tərəfindən edilmiş «Qorxulu nağıllar»ının Kiyevdə çap edilməsi haqqında). «Ədəbiyyat  və  incəsənət», 1972, 11 mart.

671.    Ulutürk Xəlil Rza. Bədii tərcümə bədii kəşf olmalıdır // Ulutürk Xəlil Rza. Dünyanın ədəbi xəritəsi. – Bakı:»Çinar-Çap», 2008. – s.215-225.

672.    Ulutürk Xəlil Rza. Bədii tərcümə milli mədəniyyətin ayrılmaz hissəsi kimi  (Nikoloay Tixonov haqqında) // Ulutürk Xəlil Rza. Mənə bənzə: məqalələr. - Bakı: Gənclik. 2000. - S.621-624.

673.    Ulutürk Xəlil Rza. «Moabit dəftəri»nin tərcüməsinə dair // Ulutürk Xəlil Rza. Dünyanın ədəbi xəritəsi. – Bakı:»Çinar-Çap», 2008. – s.62-73.

674.    Ulutürk Xəlil Rza.  Poetik tərcümədə şairliyin elmi-filoloci əməyə arxalanması zərurəti // Ulutürk Xəlil Rza. Dünyanın ədəbi xəritəsi. – Bakı:»Çinar-Çap», 2008. – s.199-215.

675.    Ulutürk Xəlil Rza. Tərcümə və bədii dil// Ulutürk Xəlil Rza. Dünyanın ədəbi xəritəsi. – Bakı:»Çinar-Çap», 2008. – s.301-310.

676.    Ulutürk Xəlil Rza. Ukrayna poeziyası və bədii tərcümənin aktual problemləri // Ulutürk Xəlil Rza. Dünyanın ədəbi xəritəsi. – Bakı:»Çinar-Çap», 2008. – s.478-496.

677.    Ülvi Almaz. Poeziya ilahi hadisədir. "Xalq qəzeti", 05.07.1997.

678.    Ülvi Almaz. Özbəkistanda yaşayıb - yaradan azərbaycanlı tədqiqatçı alim, şair və tərcüməçi. «Azərbaycan və azərbaycanlılar», AMEA -nın elmi dərgisi, dekabr, 2007. səh.(İngilis dilində).

679.    Ülvi Almaz. Müasir ədəbi proses və tərcümə problemi. «Xalq qəzeti», 11.03.1997.

680.    Üç  povest. (İ. S. Turgenevin  «Üç  povest» kitabının  tərcüməsi haqqında). «Azərbaycan məktəbi», 1955,  № 1, s.70.

 

V

 

681.    Vahaboğlu M. Nizami əsərlərinin tərcümələrinə dair. «Ədəbiyyat qəzeti».  1939, 2 iyun.

682.    Verdiyeva Z. Tərcümənin bu günü və sabahı //Bakı. -1 987. - 28 dekabr.  

683.    Verdiyeva Z. Tərcümənin bu günü və sabah. «Bakı», 1987, 28 dekabr.

684.    Veysəlova Dilşad. Konyuktiv və alman dilindən tərcümə //Tərcümə və Transmilli Proseslər: Beynəlxalq konfransın tezisləri (14-15 aprel, 2005). - Bakı, 2005. - S.19; 23-24

685.    Vəlixanli F. Azərbaycanin tərcümə tarixi. – Baki: Elm, 1994. – 161 s.

686.    Vəlixanova  F. Bir neçə söz //Tərcümə sənəti: Məqalələr məcmuəsi. - Bakı: Elm, 1990. - S.11-14.

687.    Vəlixanova  F. Dostluq telləri (Azərbaycan sovet poeziyasının tərcüməsi haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. -1971. - 14  avqust.

688.    Vəlixanova  F. Elmin tələbələri mövqeyində (Bəzi tərcümə məsələləri haqqında) //Kolmmunist. -1 985. 7 fevral.

689.    Vəliyev  M. «Nə etməli?» romanı Azərbaycan  dilində. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1953, 25 iyul.

690.    Vəliyev H. «Molla Nəsrəddin lətifələri» gürcü dilində. «Ədəbiyyat  və  incəsənət», 1972, 5 avqust.

691.    Vəliyev H. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı gürcü dilində «Elm və həyat», 1973, № 2, s. 14-15.

692.    Vəliyev Ə.N. A. Nekrasovun  bir poeması. («Şaxta - çovğun, qırmızı burun» əsərinin tərcüməsi  haqqında), «Azərbaycan», 1953, № 1, s. 111 - 114.

693.    Vəliyeva K., Mahmudov M. Maşın tərcüməsi mümkündürmü? «Elm və həyat», 1978, № 4, s.7-9.

694.    Vəzir Y. Mirzə Fətəlinin əsərləri başqa dillərdə. «İnqilab və mədəniyyət», 1928, № 3, s.13-14. Bax: Mirzə Fətəli Axundov (Məqalələr məcmuəsi). Bakı, 1962, s.96-98.

695.    Vəzirova F. Bir romanın («Balıqçı oğlu») tərcüməsi. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1955, 12 iyun.

696.    Vışnevski V. C.Cabbarlının pyesi haqqında («1905-ci ildə»). Ədəbiyyat qəzeti, 1934, 30 may.

697.    Vurğun Səməd. A.S.Puşkinin «Yevgeni Onegin» poemasının tərcüməsi haqqında. Tərcümə sənəti. Məqalələr məcmuəsi. Bakı, «Elm», 1990, s. 16-17.

698.    Vurğun Səməd. Tərcümə yaradıcılığı //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1958. - 8 mart

699.    Vurğun S. Tərcümə  yaradıcılığı. (SSRİ Yİ SSRİ xalqları ədəbiyyatları  komisyonu bürosunun  1943 - cü il  2 oktyabr tarixli  sessiyasındakı  çıxışından). «Ədəbiyyat və  incəsənət», 1958, 8 mart.

 

Y

 

700.    Yaqublu Ə. Füzulinin əsərləri xarici dillərdə. «Azərbaycan». 1958, № 12.

701.    Yazıçılar İttifaqında (Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında tərcümə bölməsinin yığıncağı olmuşdur). «Ədəbiyyat  və  incəsənət», 1970, 10 yanvar.

702.    Yusifova Turə. Səməd Vurğun və bədii tərcümə problemi. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı -  1986.

 

Z

 

703.    Zamanov A. «İnternasional»ın Azərbaycan dilinə tərcüməsi. «Ədəbiyyat qəzeti».  1938,  28 yanvar.

704.    Zamanov A. «Ölkəmiz» kitabının tərcüməsi haqqında (N.Mixaylovun «Ölkəm» əsəri haqqında). «Kommunist» qəzeti, 1948, 28 may.

705.    Zamanov A.N.A. Dobrolyubovun  seçilmiş  əsərləri Azərbaycan dilində. (N.A. Dobrolyubovun  eyni adlı  əsəri haqqında). «Azərbaycan», 1953, № 1, s. 149 - 154.

706.    Zamanov Ş. Azərbaycan dilindən fransız dilinə  bədii tərcümənin bəzi məsələləri. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı. -1973.

707.    Zamanov Şamil, İsmayılov Rauf. Vaxtı çatmış məsələ (“Tərcümə və tərcüməçi” mövzusunda müzakirəyə). “Kommunist”, 1981, 9 aprel.

708.    Zamanov Şamil. Fransız dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə zamanı transformasiyanın verilməsi üsulları. Azərbaycan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat seriyası. 1978, №  2, s. 47-51.

709.    Zamanov Şamil. «Poeziya sənəti» Azərbaycan dilində (N.Bualonun eyniadlı əsəri haqqında) //Ulduz. - 1971. - №6. - S.62-63

710.    Zaman Şamil. Bədii tərcümə haqqında mülahizələr. “Sovet Naxçıvanı”, 1988, 16 fevral.

711.    Zaman Şamil. “Bir balaca parijlinin həyatı” haqqında. (Alfred Dö Brea. “Bir balaca parijlinin həyatı” kitabına ön söz). Bakı, “Yazıçı”, 1987, s. 3-6.

712.    Zaman Şamil. Fransız romantizminin patriarxı (V.Hüqonun “Seçilmiş əsərləri” kitabına ön söz). Bakı, “Nasir”, 2002, s. 8-13.            

713.    Zaman Şamil. “Xosrov və Şirin” fransız dilində. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1991, 25 oktyabr.

714.    Zaman Şamil. İran şairi, yoxsa A.Bakıxanov (Tərcümə barədə mülahizələr). “Ədəbiyyat və incəsanət”, 1984, 10 avqust.

715.    Zaman Şamil. Tərcüməçidən. Prosper Merimenin yaradıcılığının xronologiyası. (P.Merime. Seçilmiş əsərləri” kitabından). Bakı, 2008, s. 11- 20.

716.    Zaman Şamil. Təzə əsərlər (Tərcümə əsərləri haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1970. - 28 fevral.

717.    Zamanov Şamil.Yeni tərcümə (Jül Vernin «Arxipelaq alovlanır» əsəri haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1970. - 28 fevral.

718.    Zamanova D. Tərcümə və ədəbi əlaqələr / D. Zamanova // Xəzər Xəbər. - 2004. - 1 noyabr. - № 175. - s. 23.

719.    Zeynallı Hüsniyyə. Tərcümədə müəllifin fərdi stivə əslərin əslinin obraz sisteminin saxlanması problemləri (l.N.Tolstoyun «Sergey ata» və «Hacı Murad»  əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcümə materialları  əsasında) / rus dilində. Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı -2003.

720.    Zeynalov  A.R. Saltıkov - Şedrinin  bir şerinin azərbaycanca nəşri  haqqında. («İki mələk» şeri).  «Azərbaycan SSR EA Məruzələri». Xülasəsi rus dilində.1962, 18 - ci cild, s. 83- 84.

721.    Zeynalov A. R. İ. A. Krılovun  təmsillərinin  tərcümələri. «Bakı», 1964, 14 aprel.

722.    Zeynalov A.R. «Kəşkül» məcmuəsində  bədii  tərcümə. «Azərbaycan  SSR EA Xəbərləri».  İctimai elmlər seriyası, 1961, № 12, s. 43 - 54. Xülasə  rus  dilində.

723.    Zeynalov A.R. Tərcümə  tariximizdən. (XIX əsr Azərbaycan  dövri mətbuatında  rus ədəbiyyatından  bədii tərcümələr haqqında). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1964, 21 mart.

724.    Zeynalov Əlipaşa. Müxtəlif dilli üslubların müqayisəli tədqiqi (Ukrayna bədii ədəbiyyatından Azərbaycan dilinə tərcümə materialları əsasında) Filologiya elmləri namiz. aliml. dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı. -1974.

725.    Zeynalov Əsgər. Poeziya tərcüməsində mətn aydınlığı // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın materialları: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S. 255-259.

726.    Zeynalov Fərman, Heybətov Qələmşah. Elmi ədəbiyyatların tərcüməsində terminlərin adekvat ekvivalentliyinə dair. N.S.Trubetskoyun «Fonologiyanın əsasları» əsərinin tərcüməsi əsasında // Tərcümə və Transmilli Proseslər. Beynəlxalq konfransın materialları: 14-15 aprel (ADU). -Bakı, 2005. -S.137-142.

***

727.    Brisset Annie.Translation in the New World Order Revisiting the tasks of the translator (abstract of the report at the International conference on “Translation and Transnational Processes” held at AUL on April 14-15. 2005).

Newspaper in Translation

Translation and transnational processes